Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1814-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251743 
(151)  Dátum zápisu  14.02.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  14.02.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1814-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.08.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.04.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  33, 35, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  33 - Víno; vínne destiláty (alkoholické nápoje); sýtené a nesýtené miešané alkoholické nápoje pripravené z vína; vínovica.
35 - Maloobchodné služby s vínom a alkoholickými nápojmi; ochutnávky vína v prostredí viníc a vinohradov na reklamné a propagačné účely; reklama; inzertné služby; podpora predaja (pre tretie osoby); online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie, aktualizovanie a rozširovanie reklamných materiálov a oznamov zákazníkom; maloobchodné služby s vínom a alkoholickými nápojmi prostredníctvom siete internet; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodné rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 41 a 43 tohto zoznamu.
41 - Kultúrna, zábavná, športová, vzdelávacia činnosť; organizovanie degustácií na zábavné alebo vzdelávacie účely; organizovanie večierkov a spoločenských podujatí na zábavné, kultúrne, športové a vzdelávacie účely; organizovanie hudobných programov; organizovanie živých vystúpení; služby na poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu.
43 - Vinárne; služby vínnych pivníc; služby vinoték; služby viech; reštauračné a kaviarenské služby; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); hotelierske služby; prenájom prechodného ubytovania; poskytovanie ubytovania a stravovania na rančoch, salašoch a farmách. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  VÍNO OD FRANCÚZA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VÍNO OD FRANCÚZA s.r.o.; Devičie 66, 962 65 Devičie; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.08.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.04.2020 04/2020 FG3M
 
POZ 1814-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1814-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.08.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 23.08.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.08.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 06.09.2019 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.09.2019 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 10.09.2019 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 20.09.2019 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 19.02.2020 Typ Odoslané
POZ 1814-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku