Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1814-2015
(111)  Trademark Number  242221 
(151)  Registration Date  18.04.2016 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1814-2015 
(220)  Application Date  26.08.2015 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  07.01.2016 
(450)  Publication of Registration Date  01.06.2016 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 16, 35, 39, 40, 41, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Elektronické publikácie (sťahovateľné); elektronické publikácie zaznamenané na počítačových médiách; sťahovateľné elektronické publikácie v podobe časopisov; sťahovateľné elektronické publikácie v podobe novín; elektronické knihy (sťahovateľné); audioknihy; knihy nahraté na diskoch; knihy nahraté na páske; elektronické nosiče informácií.
16 - Tlačoviny; tlačené publikácie; periodiká; noviny; denníky (noviny); časopisy (periodiká); časopisy ako doplnky novín; bulletiny (tlačoviny); ročenky; monografie; knihy; komiksy; krížovky; knihárske potreby; atlasy; albumy; obežníky; tlačené reklamné publikácie; katalógy; brožúry; letáky; plagáty; informačné listy (tlačoviny); kalendáre; zošity; tlačoviny na účely školení; študijné príručky; časové rozvrhy (tlačoviny); prospekty; tlačené pozvánky; tlačivá (formuláre); šeky; kupóny; poukážky; litografie; tlače (rytiny); typy, tlačové písmo; obaly na časopisy (papiernický tovar); novinový papier.
35 - Reklamné služby; marketing; podpora predaja (pre tretie osoby); rozhlasová reklama; televízna reklama; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklamné agentúry; písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; zásielkové reklamné služby; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); prehľad tlače (výstrižkové služby); prepisovanie správ (kancelárske práce); spracovanie textov; fotokopírovacie služby; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; prenájom fotokopírovacích strojov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; analýzy obchodných údajov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodné alebo podnikateľské informácie; pomoc pri podnikaní; obchodné riadenie podniku a obchodná správa; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; prieskum trhu; vzťahy s verejnosťou (public relations); prieskum verejnej mienky; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; marketing; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; vyhľadávanie sponzorov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; tvorba reklamných filmov.
39 - Doručovanie novín a časopisov; balenie tovarov; skladovanie tovarov; skladovanie zásielok; skladovanie balíkov; informácie o skladovaní; expedičné služby; dovoz, doprava; sprostredkovanie dopravy; logistické služby v doprave; dopravné služby; prepravné služby; preprava tovaru; preprava balíkov; doručovacie služby (správy alebo tovar); služby doručovania zásielok; doručovanie tovarov; doručovanie balíkov; distribúcia tovarov na dobierku; vykladanie nákladov; prebaľovacie služby.
40 - Tlač, tlačenie; kníhtlač; knihárstvo; fototlač; litografická tlač; ofsetová tlač; hĺbkotlač (fotografické leptanie); rotačná hĺbkotlač; konečná úprava tlače; dokončovacie tlačové práce (viazanie), dokončovacie tlačové služby (rezanie), dokončovanie tlačenia (skladanie); digitálna tlač; digitálna úprava fotografií; fotosadzba; fotogravúra; fotoreprodukcia; diazografické služby týkajúce sa kopírovania dokumentov; prenájom tlačiarenských strojov a zariadení; prenájom kníhviazačských zariadení.
41 - Publikačné služby; vydávanie elektronických publikácií; vydávanie tlačovín; vydávanie tlačených publikácií; vydávanie časopisov; vydávanie novín, periodík, katalógov, ročeniek a brožúr (okrem reklamných); vydávanie kníh a recenzií; vydávanie manuálov a príručiek; vydávanie letákov; vydávanie textov (okrem reklamných); elektronické vydavateľské služby; vydávanie elektronických textov (okrem reklamných); vydávanie tlačovín v elektronickej forme; vydávanie periodík a kníh v elektronickej forme; online digitálne publikačné služby online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); vydávanie elektronických kníh a periodík na internete; vydávanie elektronických novín dostupných prostredníctvom globálnej počítačovej siete; vydávanie online multimediálnych materiálov; multimediálne vydávanie tlačených materiálov; multimediálne vydávanie časopisov, denníkov a novín; multimediálne vydávanie kníh; poradenské služby v oblasti vydavateľskej činnosti; konzultačné služby v oblasti vydávania písaných textov; korektúry rukopisov; poskytovanie informácií o publikovaní; redakčné konzultácie; písanie textov (okrem reklamných); úprava textov (okrem reklamných); formátovanie textov (nie na reklamné účely); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); prenájom novín a časopisov; požičiavanie časopisov; syndikované rozhlasové a televízne služby v oblasti zábavy; požičovne kníh (knižnice); služby pojazdných knižníc; referenčné knižnice obsahujúce literatúru a dokumentárne záznamy; reportérske služby; vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie súťaží (okrem obchodných a reklamných); vyhlasovanie výsledkov súťaží; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; organizovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí; organizovanie spoločenských podujatí; zábava; výroba rozhlasových a televíznych programov.
42 - Dizajnérske služby; grafické dizajnérstvo; dizajn tlačiarenských a papiernických výrobkov; dizajn webových stránok; technický prieskum pre tlačiarenský a papiernický priemysel; technické služby v oblasti tlačiarenských a papiernických výrobkov; technické poradenské služby v oblasti tlačiarenských výrobkov; tvorba softvéru; tvorba grafického softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; zhotovovanie kópií počítačových programov; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti počítačového softvéru; návrh počítačových systémov; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); hosting digitálneho obsahu na internete; digitalizácia dokumentov (skenovanie); prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; uchovávanie elektronických údajov; tvorba a udržiavanie blogov (pre tretie osoby). 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.99.14, 27.99.13, 24.17.97, 27.05.02, 27.05.10, 27.05.15, 29.01.03, 29.01.08 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  tmavozelená, svetlozelená, čierna 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  Yes 
   Trademark Validity minimum until  26.08.2025 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.01.2016 01/2016 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.06.2016 06/2016 FG3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
4 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Pledge Creditor(s) 
S/N Creditor Effectiveness from Effectiveness until Procedural Status
1 Československá obchodná banka, a.s. 10.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 20.09.2021 platná
 
POZ 1814-2015
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1814-2015
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 25.08.2015 Type Delivered
2 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 26.08.2015 Type Delivered
3 Žiadosť inde neuvedená 27.08.2015 Type Delivered
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 08.09.2015 Type Sent document
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.09.2015 Type Payment
6 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 12.10.2015 Type Delivered
6a Plná moc 12.10.2015 Type Delivered
6b Plná moc 12.10.2015 Type Delivered
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.10.2015 Type Sent document
8 Odpoveď na správu úradu 11.11.2015 Type Delivered
9 výsledok rešerše 18.11.2015 Type Internal Letter
10 pokyn na zverejnenie POZ 18.11.2015 Type Internal Letter
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 10.05.2016 Type Sent document
12 Výpoveď plnej moci 26.09.2016 Type Delivered
13 všeobecný referátnik 20.10.2016 Type Sent document
14 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Type Delivered
14a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Type Delivered
14b Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
14c Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
14d Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
15 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Type Payment
16 dodatok k osvedčeniu OZ 11.07.2019 Type Sent document
17 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Type Delivered
17a Sprievodný list 26.08.2021 Type Delivered
17b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Type Delivered
17c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Type Delivered
17d Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
17e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Type Delivered
17f Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
17g Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
18 vyžiadanie poplatku 08.09.2021 Type Sent document
19 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 17.09.2021 Type Payment
20 dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Type Sent document
POZ 1814-2015
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 18.10.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku