Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1812-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1812-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.08.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  33, 35, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  33 - Víno; vínne destiláty (alkoholické nápoje); sýtené a nesýtené miešané alkoholické nápoje pripravené z vína; vínovica.
35 - Maloobchodné služby s vínom a alkoholickými nápojmi; ochutnávky vína v prostredí viníc a vinohradov na reklamné a propagačné účely; reklama; inzertné služby; podpora predaja (pre tretie osoby); online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie, aktualizovanie a rozširovanie reklamných materiálov a oznamov zákazníkom; maloobchodné služby s vínom a alkoholickými nápojmi prostredníctvom siete internet; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodné rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 41 a 43 tohto zoznamu.
41 - Kultúrna, zábavná, športová, vzdelávacia činnosť; organizovanie degustácií na zábavné alebo vzdelávacie účely; organizovanie večierkov a spoločenských podujatí na zábavné, kultúrne, športové a vzdelávacie účely; organizovanie hudobných programov; organizovanie živých vystúpení; služby na poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu.
43 - Vinárne; služby vínnych pivníc; služby vinoték; služby viech; reštauračné a kaviarenské služby; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); hotelierske služby; prenájom prechodného ubytovania; poskytovanie ubytovania a stravovania na rančoch, salašoch a farmách. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.13, 03.13.01, 26.11.12, 26.01.06, 03.13.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VÍNO OD FRANCÚZA s.r.o.; Devičie 66, 962 65 Devičie; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
 
POZ 1812-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1812-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.08.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 22.08.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 23.08.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.08.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 06.09.2019 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.09.2019 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 10.09.2019 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 20.09.2019 Typ Interné listy
POZ 1812-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku