Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1812-2009
(111)  Číslo ochrannej známky  228755 
(151)  Dátum zápisu  22.11.2010 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  15.12.2019 
(210)  Číslo prihlášky  1812-2009 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.12.2009 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  09.08.2010 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.01.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 28, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zaradené do iných tried; tlačiarenské výrobky; potreby pre knižné väzby, periodické a neperiodické publikácie, fotografie, obrázkové zberateľské albumy a samolepiace fotografie, samolepky, albumy, papiernický tovar; lepidlá pre papiernictvo alebo domácnosť; materiál pre umelcov; štetce; písacie stroje a kancelárske potreby (okrem nábytku); učebné pomôcky; učebné a školské potreby; plastické obaly (nepatriace do iných tried); písmená pre tlačiarne; štočky.
28 - Hry; hračky; spoločenské hry; stolné hry; doskové hry; mechanické hry; logické hry; hry na hrdinov; športové náradie a nástroje, potreby pre šport; vianočné ozdoby; hracie karty; zberateľské karty a kartičky; pogy.
41 - Organizovanie a usporadúvanie spoločenských, športových, kultúrnych, zábavných, súťažných a vzdelávacích akcií, umeleckých programov a vystúpení; vydavateľstvo a nakladateľstvo; organizovanie rekreačných akcií a pobytov, zabezpečovanie vstupeniek, leteniek, cestovných lístkov k uvedeným akciám. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  CORFIX 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CORFIX DISTRIBUTION s.r.o.; Komárovské nábřeží 401/1, Komárov, 617 00 Brno; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.12.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.08.2010 08/2010 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.01.2011 01/2011 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.02.2020 02/2020 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 04.02.2020 02/2020 ND3M
 
POZ 1812-2009
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1812-2009
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 15.12.2009 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 16.12.2009 Typ Doručené
2a Plná moc 16.12.2009 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.12.2009 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.04.2010 Typ Odoslané
5 výsledok rešerše 22.04.2010 Typ Interné listy
6 Odpoveď na správu úradu 31.05.2010 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 17.06.2010 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 06.12.2010 Typ Odoslané
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 24.04.2019 Typ Doručené
10 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 07.11.2019 Typ Doručené
11 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 07.11.2019 Typ Doručené
12 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 07.11.2019 Typ Doručené
13 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.11.2019 Typ Platba
14 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 26.11.2019 Typ Odoslané
15 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 26.11.2019 Typ Odoslané
16 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 26.11.2019 Typ Odoslané
17 Doplnenie materiálov 05.12.2019 Typ Doručené
17a Plná moc 05.12.2019 Typ Doručené
18 dodatok k osvedčeniu OZ 27.12.2019 Typ Odoslané
POZ 1812-2009
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 23.12.2019 BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o. Ing. Ladislav Beleščák, BELEŠČÁK & PARTNERI
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.12.2019 CORFIX DISTRIBUTION s.r.o. CORFIX DISTRIBUTION s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku