Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1807-2014
(111)  Číslo ochrannej známky  240320 
(151)  Dátum zápisu  20.07.2015 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1807-2014 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.10.2014 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.04.2015 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.09.2015 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 37, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Dopravníky (stroje); manipulátory (stroje); podávače (stroje); odoberače (stroje); obrábacie stroje; hrotové sústruhy; časti a súčasti hrotových sústruhov; vertikálne obrábacie centrá; CNC sústruhy.
37 - Opravy obrábacích strojov; údržba obrábacích strojov.
42 - Inžinierska činnosť; priemyselné dizajnérstvo; strojársky výskum; expertízy (inžinierske práce); technický výskum; štúdie technických projektov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  TRENS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TRENS SK, a. s.; Súvoz 1, 911 32 Trenčín; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  AKK Advokátska kancelária Kubínyiová s.r.o., Kubínyiová Denisa, JUDr.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1245159 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  16. 03. 2015 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  13.10.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.04.2015 4/2015 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 02.06.2015 6/2015 XA3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2015 9/2015 FG3M
 
POZ 1807-2014
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1807-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 13.10.2014 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 14.10.2014 Typ Doručené
2a Plná moc 14.10.2014 Typ Doručené
3 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 15.10.2014 Typ Doručené
4 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 16.10.2014 Typ Doručené
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.10.2014 Typ Platba
6 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 07.11.2014 Typ Platba
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.11.2014 Typ Odoslané
8 výsledok rešerše 11.11.2014 Typ Interné listy
9 Odpoveď na správu úradu 27.11.2014 Typ Doručené
10 Odpoveď na správu úradu 11.12.2014 Typ Doručené
11 pokyn na zverejnenie POZ 17.03.2015 Typ Interné listy
12 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 17.03.2015 Typ Odoslané
13 vyžiadanie poplatku v CHF 17.03.2015 Typ Odoslané
14 List z OMPI 20.03.2015 Typ Doručené
15 Notifikácia z OMPI 07.05.2015 Typ Doručené
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 19.08.2015 Typ Odoslané
17 Výpoveď plnej moci 30.04.2021 Typ Doručené
18 Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 30.04.2021 Typ Doručené
19 všeobecný referátnik 07.05.2021 Typ Odoslané
POZ 1807-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku