Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1803-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  200563 
(151)  Dátum zápisu  07.10.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  11.06.2011 
(210)  Číslo prihlášky  1803-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.06.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.07.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  09.01.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  41 - Organizovanie športových súťaží. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Medzinárodný Maratón Mieru 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Maratónsky klub; Pri Jazdiarni 1, 043 04 Košice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.06.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.07.2002 07/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 09.01.2003 01/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.02.2012 02/2012 ND3M
 
POZ 1803-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1803-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.06.2001 Typ Doručené
1a Doklad 11.06.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.06.2001 Typ Platba
3 výsledok rešerše 26.04.2002 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 29.04.2002 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.10.2002 Typ Odoslané
6 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 25.11.2011 Typ Platba
7 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 24.11.2011 Typ Doručené
7a Doklad 24.11.2011 Typ Doručené
8 dodatok k osvedčeniu OZ 12.12.2011 Typ Odoslané
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.10.2020 Typ Doručené
10 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 12.04.2021 Typ Doručené
10a Sprievodný list 12.04.2021 Typ Doručené
10b Príloha inde neuvedená 12.04.2021 Typ Doručené
10c Príloha inde neuvedená 12.04.2021 Typ Doručené
10d Príloha inde neuvedená 12.04.2021 Typ Doručené
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.04.2021 Typ Platba
12 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 30.04.2021 Typ Doručené
12a Oznámenie k poplatkom 30.04.2021 Typ Doručené
12b Sprievodný list 30.04.2021 Typ Doručené
12c Príloha inde neuvedená 30.04.2021 Typ Doručené
12d Príloha inde neuvedená 30.04.2021 Typ Doručené
POZ 1803-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku