Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1800-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1800-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.09.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 29, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Tlačené firemné listiny; tlačené publikácie (tlačoviny); tlačené reklamné materiály; tlačivá (formuláre); papierové informačné brožúry; plagáty; prospekty; fotografie (tlačoviny); katalógy; kalendáre; mapy; knihy; noviny; časopisy (periodiká); grafické znaky; grafické reprodukcie; papierové alebo lepenkové etikety; samolepky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); baliaci papier; baliace plastové fólie; plastové bublinové fólie (na balenie).
29 - Mäso; mäsové výťažky; bravčové mäso; bravčová masť; hydina (mäso); divina; vývary (bujóny); údeniny; šunka; slanina; pečeňová paštéta; klobásy, salámy, párky; držky; konzervované mäso; mäsové konzervy.
35 - Maloobchodné služby s potravinárskymi výrobkami, s mäsom, s mäsovými výrobkami, s hydinovými výrobkami, s výrobkami zo zveriny, s potravinami rastlinného a živočíšneho pôvodu; obchodné sprostredkovateľské služby; reklama; písanie reklamných textov; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných materiálov; odborné obchodné poradenstvo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.04.24, 27.05.10, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TAURIS, a.s.; Potravinárska 6, Rimavská Sobota 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Dalibor Gruber - GELE; Humenská 333/29, Košice-Západ 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1800-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 18.09.2022 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1800-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 08.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 08.09.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 08.09.2022 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 08.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 09.09.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 21.09.2022 Typ Interné listy
POZ 1800-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku