Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 180-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  180-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.01.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  10.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Neliečivé umývacie prípravky na osobnú hygienu; prípravky na čistenie; bieliace prípravky; pracie prostriedky; prípravky na odstraňovanie vodného kameňa (pre domácnosť); prípravky na leštenie; detergenty – čistiace prípravky (nie na použitie vo výrobnom procese a na lekárske použitie); tekuté a abrazívne mydlá; kozmetické prípravky; ochranné krémy na ruky; osviežovače vzduchu; toaletné prípravky; osviežovače vzduchu.
05 - Dezinfekčné prípravky; chemické dezinfekčné prostriedky; dezinfekčné mydlá; tekuté dezinfekčné mydlá; abrazívne dezinfekčné mydlá.
37 - Poradenstvo v oblasti umývania, čistenia, prania a dezinfikovania. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  MANUTOL 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MPD plus, s.r.o.; Nábřeží Dr.Beneše 2307, 269 01 Rakovník; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.03.2021 05/2021 BA3M
2 Zastavené konanie o prihláškach ochranných známok 26.05.2021 10/2021 FB3M
 
POZ 180-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 180-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 21.01.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 22.01.2021 Typ Doručené
3 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 21.01.2021 Typ Doručené
4 Doplnenie materiálov 25.01.2021 Typ Doručené
4a Sprievodný list 25.01.2021 Typ Doručené
4b Plná moc 25.01.2021 Typ Doručené
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.01.2021 Typ Platba
6 výsledok rešerše 02.02.2021 Typ Interné listy
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.02.2021 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 10.02.2021 Typ Doručené
8a Sprievodný list 10.02.2021 Typ Doručené
9 pokyn na zverejnenie POZ 11.02.2021 Typ Interné listy
10 Žiadosť o späťvzatie prihlášky 28.04.2021 Typ Doručené
10a Sprievodný list 28.04.2021 Typ Doručené
11 rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka (§ 51 ods. 8 zákona č. 506/2009 Z.z.) 29.04.2021 Typ Odoslané
POZ 180-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku