Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1799-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  233509 
(151)  Dátum zápisu  15.11.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  20.10.2021 
(210)  Číslo prihlášky  1799-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.10.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.08.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.01.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 10, 35, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické a iné výrobky na liečebné účely; krémy na farmaceutické a lekárske účely; masti a tinktúry na farmaceutické a lekárske účely; náplasti; dezinfekčné prostriedky; analgetiká; mentol; eugenol a metylsalicylát na farmaceutické účely; prostriedky proti bolesti svalov a hlavy; prostriedky proti brušným bolestiam, predovšetkým plynatosti a kolikám; prostriedky proti vyrážkam na pokožke vyvolané uštipnutím hmyzu; hojivé hubky a náplasti; drogy na liečebné účely; linimenty (tekuté masti); hygienické výrobky na lekárske použitie; hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; krémy na zmierňovanie bolesti; lieky; lieky vo forme tabliet; tekuté lieky, lieky vo forme nápojov; farmaceutické lieky v podobe jednotkových dávok; antipyretiká (lieky proti horúčke); narkotiká; lieky na zmiernenie bolesti; lieky proti reume; farmaceutické roztoky na lokálne vyplachovanie; farmaceutické prípravky na liečbu psoriázy; farmaceutické prípravky na liečbu a prevenciu rakoviny; kapsuly na lieky; lekárničky prvej pomoci (vybavené); dávkovače liekov (naplnené); zdravotné doplnky výživy vyrobené prevažne z vitamínov; dietetické prípravky na lekárske účely; liečivá na ľudskú spotrebu; bahno na kúpele; soli do minerálnych kúpeľov; liečivé prípravky do kúpeľa; obklady (teplé zábaly); leukoplast; zdravotnícke materiály na bandážovanie; tlakové obväzy; chemikálie na farmaceutické účely; dermatologické farmaceutické látky; farmaceutické antialergické prípravky a látky; farmaceutické hydratačné gély; masti proti popáleninám; potravinové doplnky obsahujúce vitamíny, aminokyseliny, minerály a stopové prvky; imunologické výrobky; dietetické a výživové doplnky; farmaceutické, zverolekárske výrobky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy; herbicídy.
10 - Aplikátory liekov; prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske; ortopedické pomôcky; lekárske tašky; nádoby a kazety na lekárske nástroje; diagnostické prístroje na lekárske účely; podporné bandáže, sadrové obväzy, bandáže na kĺby (ortopedické), brušné pásy a korzety, dilatátory (chirurgia), chirurgické dlahy, ortopedické výrobky a obuv, šijacie materiály na lekárske účely, gumené hygienické pomôcky; teplomery na lekárske účely; tlakomery krvného tlaku; vibromasážne prístroje; UV-lampy na lekárske účely; nepremokavé plachty na postele; ortopedické vložky; zdravotná obuv; pančuchy na kŕčové žily; korzety na zdravotnícke účely; zubné prístroje a nástroje; masky pre zdravotnícky personál; urologické prístroje a nástroje; odsávačky; striekačky na lekárske účely; vrecká na lekárske použitie na zber vzoriek moču; elektricky vyhrievané vankúše na lekárske účely; vankúše proti preležaninám; nosidlá pre pacientov; kvapkadlá na podávanie liekov, predávané prázdne; lekárske nástroje na monitorovanie terapeutických liekov; lekárske pumpy na podávanie liekov v odmeranom množstve; odmerné lyžičky na dávkovanie liekov; špeciálne nádoby na lekársky odpad; inhalátory; barly; detské fľaše; detské cumle.
35 - Odborné obchodné poradenstvo, predovšetkým odborné obchodné poradenstvo pri predaji liekov, liečivých mastí a krémov, farmaceutických výrobkov, výživových a potravinových doplnkov, dietetických prípravkov, zdravotníckych pomôcok a potrieb; maloobchodné a veľkoobchodné služby s farmaceutikami a zdravotníckymi pomôckami; zhromažďovanie uvedených výrobkov pre tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; reklama; distribúcia reklamných vzoriek; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; maloobchodné a veľkoobchodné služby so zdravotníckymi potrebami; zbieranie informácií súvisiacich s používaním farmaceutík do počítačových databáz; administratívne spravovanie záznamov a registrov o zdravotnom stave ľudí; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
44 - Lekárske služby; zdravotnícka starostlivosť; lekárske analýzy týkajúce sa ošetrovania a liečenia osôb, poradenstvo v oblasti farmácie, služby farmaceutov (príprava predpísaných liekov), fyzioterapia, masáže, ošetrovateľské služby, diagnostické zdravotné strediská, lekárne, súkromné kliniky alebo sanatóriá, zdravotné strediská, zotavovne, zotavovne pre rekonvalescentov, služby kliník, nemocníc, zotavovní, sanatórií, útulkov; farmaceutické poradenstvo; poskytovanie farmaceutických informácií; prenájom zdravotníckych potrieb; príprava liečiv podľa receptúry (lekárnické služby); dávkovanie farmaceutických prípravkov (služby farmaceutov); lekárske poradenstvo; dermatologické poradenstvo; kozmetické poradenstvo; odborné poradenstvo v oblasti zdravia; poradenstvo v oblasti alergií; poskytovanie informácií o zdravotníckej starostlivosti; poskytovanie telocvičných zariadení na účely zdravotníckej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie; zdravotnícke služby; veterinárne služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.01.17, 02.01.08, 27.05.12, 27.05.19 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BER - fit, s.r.o.; Lietavská 3096/11, 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1117259 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  18. 04. 2012 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  20.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.2012 08/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.01.2013 01/2013 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 02.01.2013 01/2013 XA3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.07.2018 07/2018 PC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.11.2020 11/2020 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 27.10.2021 20/2021 ND3M
 
POZ 1799-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1799-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 20.10.2011 Typ Doručené
2 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 20.10.2011 Typ Doručené
3 Podanie individuálnej prihlášky OZ 24.10.2011 Typ Doručené
3a Plná moc 24.10.2011 Typ Doručené
3b Vyjadrenie označenia 24.10.2011 Typ Doručené
4 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 24.10.2011 Typ Doručené
5 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 25.10.2011 Typ Doručené
6 všeobecný referátnik 02.11.2011 Typ Odoslané
7 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 31.10.2011 Typ Doručené
8 vyžiadanie poplatku za podanie POZ 09.11.2011 Typ Odoslané
9 vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 09.11.2011 Typ Odoslané
10 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.11.2011 Typ Odoslané
11 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.11.2011 Typ Platba
12 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 29.11.2011 Typ Platba
13 Oznámenie 18.01.2012 Typ Doručené
13a Odpoveď na správu úradu 18.01.2012 Typ Doručené
14 Odpoveď na správu úradu 25.01.2012 Typ Doručené
15 Zoznam tovarov a služieb (FR) 30.01.2012 Typ Doručené
15a Zoznam tovarov a služieb (FR) 30.01.2012 Typ Doručené
16 Zoznam tovarov a služieb (FR) 02.02.2012 Typ Doručené
16a Zoznam tovarov a služieb (FR) 02.02.2012 Typ Doručené
17 všeobecný referátnik 08.02.2012 Typ Odoslané
18 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 18.04.2012 Typ Odoslané
19 vyžiadanie poplatku v CHF 19.04.2012 Typ Odoslané
20 sprievodný list do OMPI 18.04.2012 Typ Odoslané
21 Žiadosť inde neuvedená 03.05.2012 Typ Doručené
21a Oznámenie 03.05.2012 Typ Doručené
22 Oznámenie 07.05.2012 Typ Doručené
23 odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 22.05.2012 Typ Odoslané
24 výsledok rešerše 05.06.2012 Typ Interné listy
25 pokyn na zverejnenie POZ 05.06.2012 Typ Interné listy
26 Notifikácia z OMPI 26.06.2012 Typ Doručené
27 pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 24.07.2012 Typ Odoslané
28 Oznámenie o dočasnom stave MOZ 01.10.2012 Typ Doručené
29 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.11.2012 Typ Odoslané
30 Žiadosť o zápis prevodu 30.05.2018 Typ Doručené
30a Doklad o prevode 30.05.2018 Typ Doručené
30b Plná moc 30.05.2018 Typ Doručené
31 Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 31.05.2018 Typ Doručené
31a Sprievodný list 31.05.2018 Typ Doručené
31b Plná moc 31.05.2018 Typ Doručené
31c Doklad o prevode 31.05.2018 Typ Doručené
32 Doplnenie materiálov 04.06.2018 Typ Doručené
32a Plná moc 04.06.2018 Typ Doručené
32b Doklad o prevode 04.06.2018 Typ Doručené
33 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.06.2018 Typ Platba
34 35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 05.06.2018 Typ Platba
35 dodatok k osvedčeniu OZ 13.06.2018 Typ Odoslané
36 Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 07.06.2018 Typ Doručené
36a Sprievodný list 07.06.2018 Typ Doručené
37 Žiadosť do OMPI o zmenu mena/adresy majiteľa 22.06.2018 Typ Odoslané
38 vyžiadanie poplatku v CHF 15.06.2018 Typ Odoslané
39 Žiadosť do OMPI o prevod 18.07.2018 Typ Odoslané
40 vyžiadanie poplatku v CHF 18.07.2018 Typ Odoslané
41 Notifikácia z OMPI 26.07.2018 Typ Doručené
42 Notifikácia z OMPI 11.10.2018 Typ Doručené
43 Žiadosť o zápis prevodu 03.09.2020 Typ Doručené
43a Osvedčovacia doložka 03.09.2020 Typ Doručené
43b Doklad o prevode 03.09.2020 Typ Doručené
43c Plná moc 03.09.2020 Typ Doručené
44 vyžiadanie poplatku 18.09.2020 Typ Odoslané
45 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.09.2020 Typ Platba
46 dodatok k osvedčeniu OZ 09.10.2020 Typ Odoslané
47 Notifikácia z OMPI 15.10.2020 Typ Doručené
48 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 23.02.2021 Typ Doručené
49 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 28.09.2021 Typ Doručené
50 vyžiadanie poplatku za obnovu 04.10.2021 Typ Odoslané
51 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.10.2021 Typ Platba
52 dodatok k osvedčeniu OZ 14.10.2021 Typ Odoslané
POZ 1799-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 06.06.2018 H.M.L. Group, spol. s r.o. CO DE Bratislava, s.r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 06.06.2018 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o. Porubčan Róbert, Ing.
3 Prevod majiteľa 01.10.2020 BER - fit, s.r.o. H.M.L. Group, spol. s r.o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 01.10.2020 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku