Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1794-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1794-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.09.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 32, 35, 39, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Výživové doplnky; minerálne výživové doplnky; potraviny pre dojčatá.
32 - Vody (nápoje); prípravky na výrobu sýtenej vody; minerálne vody; stolové vody; sýtené vody; nealkoholické nápoje.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s nealkoholickými nápojmi, minerálnymi vodami, stolovými vodami a sýtenými vodami; online maloobchodné a veľkoobchodné služby s nealkoholickými nápojmi; minerálnymi vodami, stolovými vodami a sýtenými vodami; on-line podpora predaja (pre tretie osoby) prostredníctvom internetu; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; písanie reklamných textov; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; marketing; prenájom predajných stánkov; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok.
39 - Plnenie fliaš; balenie tovarov; skladovanie tovarov; doručovanie tovarov.
41 - Edukačná činnosť; vzdelávanie; školenia; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie a vedenie konferencií, kongresov a sympózií; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; odborné preškoľovanie; organizovanie kultúrnych podujatí. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ROYAL CURCUMIN WATER 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Royal Water s.r.o.; Palatínova ul. 2732/61, Komárno 
(740)  Zástupca (-ovia)  BRICHTA & PARTNERS s. r. o.; Grösslingová 6-8, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1794-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 12.09.2022 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1794-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 08.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 08.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 08.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 09.09.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 21.09.2022 Typ Interné listy
POZ 1794-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku