Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1791-2006
(111)  Číslo ochrannej známky  218200 
(151)  Dátum zápisu  08.06.2007 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  03.10.2016 
(210)  Číslo prihlášky  1791-2006 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.10.2006 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.03.2007 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.08.2007 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Vydávanie reklamných a propagačných tlačovín, reklama; televízna reklama; uverejňovanie reklamných textov; reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová reklama, reklama v tlačovinách; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom.
41 - Vydávanie periodických a neperiodických tlačovín; športová a kultúrna činnosť.
43 - Prenájom prechodného ubytovania a reštaurácie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.06, 26.01.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  ružová, žltá, modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ringier Axel Springer Slovakia, a. s.; Prievozská 14, 821 09 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  neplatná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.03.2007 3/2007 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.08.2007 8/2007 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.05.2016 5/2016 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 01.12.2016 12/2016 ND3M
5 Ochranné známky vyhlásené za neplatné 02.05.2018 5/2018 MC3M
 
POZ 1791-2006
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.11.2006 3 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.01.2016 3,50 EUR
27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 05.09.2016 25,00 EUR
41 Poplatok - kaucia 12.09.2016 100,00 EUR 09.04.2018 100,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.10.2016 66,50 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 17.03.2017 10,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 24.04.2017 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1791-2006
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 03.10.2006 Typ Doručené
všeobecný referátnik 24.10.2006 Typ Odoslané
Podanie individuálnej prihlášky OZ 03.11.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 08.11.2006 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.11.2006 Typ Platba
výsledok rešerše 03.01.2007 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 03.01.2007 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 03.07.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 26.10.2012 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 05.11.2012 Typ Doručené
Plná moc 05.11.2012 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 03.12.2012 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 05.12.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 30.11.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 23.12.2015 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.01.2016 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.04.2016 Typ Odoslané
Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 22.08.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Odôvodnenie návrhu na zrušenie ochrannej známky 22.08.2016 Typ Doručené
Plná moc 22.08.2016 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.08.2016 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za návrh na zrušenie/neplatnosť 25.08.2016 Typ Odoslané
vyžiadanie kaucie za návrh na zrušenie/neplatnosť 25.08.2016 Typ Odoslané
výzva na doplnenie návrhu na zrušenie/neplatnosť 25.08.2016 Typ Odoslané
27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 07.09.2016 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 14.09.2016 Typ Doručené
41 Poplatok - kaucia 14.09.2016 Typ Platba
výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 29.09.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 03.10.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za obnovu 14.10.2016 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.11.2016 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 16.11.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 05.12.2016 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty 14.12.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 04.01.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 04.01.2017 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty 02.03.2017 Typ Odoslané
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 21.03.2017 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 05.04.2017 Typ Doručené
konečná lehota 11.04.2017 Typ Odoslané
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 26.04.2017 Typ Platba
Vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 05.06.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 05.06.2017 Typ Doručené
menovanie, zvolanie komisie 08.08.2017 Typ Interné listy
protokol o rokovaní komisie 21.08.2017 Typ Interné listy
protokol o hlasovaní komisie 21.08.2017 Typ Interné listy
rozhodnutie o neplatnosti OZ 22.09.2017 Typ Odoslané
Podanie rozkladu 25.10.2017 Typ Doručené
Rozklad 25.10.2017 Typ Doručené
predkladacia správa k rozkladu 04.01.2018 Typ Interné listy
oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 05.01.2018 Typ Odoslané
menovanie, zvolanie komisie - rozklad 08.03.2018 Typ Interné listy
protokol o rokovaní komisie 08.03.2018 Typ Interné listy
protokol o hlasovaní komisie 08.03.2018 Typ Interné listy
Rozhodnutie o rozklade (po zápise) 09.03.2018 Typ Odoslané
vyhláška pre vestník - neplatnosť 14.03.2018 Typ Interné listy
vnútrospisový list 04.04.2018 Typ Interné listy
Žiadosť o nahliadnutie do spisu 15.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 16.11.2022 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 21.11.2022 Typ Odoslané
POZ 1791-2006
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 22.11.2012 Porubčan Róbert, Ing.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.03.2016 Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. RINGIER SLOVAKIA a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku