Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 17908
(111)  Číslo ochrannej známky  100370 
(151)  Dátum zápisu  05.01.1939 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  05.01.2019 
(210)  Číslo prihlášky  17908 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.01.1939 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 05, 10 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Liečivé a lekárnické prostriedky a prípravky, prípravky na zubnú prax, drogy, chemické výrobky na lekárske, priemyselné, vedecké, fotografické, poľnohospodárske a lesnícke účely, dezinfekčné prostriedky, dietetické a výživné prostriedky a prípravky.
05 - Liečivé a lekárnické prostriedky a prípravky, prípravky na zubnú prax, drogy, chemické výrobky na lekárske, priemyselné, vedecké, fotografické, poľnohospodárske a lesnícke účely, dezinfekčné prostriedky, dietetické a výživné prostriedky a prípravky.
10 - Liečivé a lekárnické prostriedky a prípravky, prípravky na zubnú prax, drogy, chemické výrobky na lekárske, priemyselné, vedecké, fotografické, poľnohospodárske a lesnícke účely, dezinfekčné prostriedky, dietetické a výživné prostriedky a prípravky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Vasocardin 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zentiva, a. s.; Einsteinova 24, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  822075 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  05. 02. 2004; 13. 01. 2005; 02. 05. 2005; 20. 03. 2007; 19. 08. 2011 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  AM; AT; AZ; BG; BX; BY; CY; DE; DK; EE; ES; FI; FR; GB; GE; GR; HU; IE; IT; KZ; LT; LV; NO; PL; PT; RO; RU; SE; SI; TR; UA 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  05.01.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.05.2004 5/2004 TC3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 03.08.2004 8/2004 XA3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 04.08.2005 8/2005 XA3M
4 Medzinárodne zapísané ochranné známky 08.09.2005 9/2005 XA3M
5 Medzinárodne zapísané ochranné známky 06.07.2007 7/2007 XA3M
6 Obnovené ochranné známky 05.02.2009 2/2009 ND3M
7 Medzinárodne zapísané ochranné známky 04.01.2012 1/2012 XA3M
8 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.08.2013 8/2013 TC3M
9 Obnovené ochranné známky 01.03.2019 3/2019 ND3M
 
POZ 17908
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.02.2004 200,00 SKK
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 19.02.2004 2 500,00 SKK
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 15.12.2004 1 000,00 SKK
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 06.05.2005 1 000,00 SKK
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 23.03.2007 1 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.11.2008 4 000,00 SKK
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 25.08.2011 33,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.04.2013 7,00 EUR
33 Poplatok za obnovu medzinárodného zápisu OZ 03.12.2013 66,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.12.2018 133,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 17908
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa Typ Doručené
Plná moc 11.03.1994 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 27.04.1994 Typ Platba
p.na dodatok 13.12.1996 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 04.03.1997 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu 29.12.1998 Typ Doručené
pokyn na obnovu zápisu 12.01.1999 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 08.03.1999 Typ Odoslané
sprievodný list do OMPI 18.03.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 05.02.2004 Typ Doručené
Plná moc 10.02.2004 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.02.2004 Typ Doručené
Doklad o podniku/podnikateľovi 10.02.2004 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.02.2004 Typ Platba
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 23.02.2004 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 25.02.2004 Typ Odoslané
Plná moc 09.03.2004 Typ Doručené
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 18.03.2004 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 19.03.2004 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 05.05.2004 Typ Doručené
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 22.05.2004 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 01.06.2004 Typ Odoslané
Odmietnutie MOZ 20.10.2004 Typ Doručené
Plná moc 09.12.2004 Typ Doručené
Žiadosť o územné rozšírenie 09.12.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Odmietnutie MOZ 15.12.2004 Typ Doručené
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 29.12.2004 Typ Platba
Žiadosť o územné rozšírenie 13.01.2005 Typ Doručené
sprievodný list do OMPI 28.01.2005 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o územné rozšírenie 28.01.2005 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 31.01.2005 Typ Odoslané
sprievodný list do OMPI 11.02.2005 Typ Odoslané
Rozhodnutie k MOZ 09.03.2005 Typ Doručené
List z OMPI 21.03.2005 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 31.03.2005 Typ Doručené
odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 01.04.2005 Typ Odoslané
Odmietnutie MOZ 21.04.2005 Typ Doručené
Odmietnutie MOZ 21.04.2005 Typ Doručené
Žiadosť o územné rozšírenie 02.05.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 11.05.2005 Typ Platba
Odmietnutie MOZ 19.05.2005 Typ Doručené
sprievodný list do OMPI 27.05.2005 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o územné rozšírenie 27.05.2005 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 27.05.2005 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 08.06.2005 Typ Doručené
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 17.06.2005 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 29.06.2005 Typ Odoslané
Rozhodnutie k MOZ 11.07.2005 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 13.07.2005 Typ Doručené
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 14.07.2005 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 03.08.2005 Typ Odoslané
Rozhodnutie k MOZ 17.08.2005 Typ Doručené
Rozhodnutie k MOZ 24.08.2005 Typ Doručené
Rozhodnutie k MOZ 02.09.2005 Typ Doručené
Odmietnutie MOZ 12.09.2005 Typ Doručené
Rozhodnutie k MOZ 20.10.2005 Typ Doručené
Odmietnutie MOZ 07.11.2005 Typ Doručené
Rozhodnutie k MOZ 21.12.2005 Typ Doručené
Odmietnutie MOZ 25.01.2006 Typ Doručené
Žiadosť o územné rozšírenie 20.03.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 27.03.2007 Typ Platba
sprievodný list do OMPI 05.04.2007 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o územné rozšírenie 05.04.2007 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 05.04.2007 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 21.05.2007 Typ Doručené
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 24.05.2007 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 07.06.2007 Typ Odoslané
Odmietnutie MOZ 28.01.2008 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 24.11.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 24.11.2008 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.11.2008 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 08.01.2009 Typ Odoslané
Žiadosť o územné rozšírenie 19.08.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 30.08.2011 Typ Platba
sprievodný list do OMPI 19.09.2011 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o územné rozšírenie 19.09.2011 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 19.09.2011 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 04.11.2011 Typ Doručené
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 09.11.2011 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2011 Typ Odoslané
Oznámenie o predbežnom odmietnutí MOZ 18.07.2012 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.04.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 26.04.2013 Typ Doručené
Plná moc 26.04.2013 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.05.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 04.07.2013 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 12.07.2013 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky 28.11.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
33 Poplatok za obnovu medzinárodného zápisu OZ 05.12.2013 Typ Platba
List z OMPI 12.12.2013 Typ Doručené
Žiadosť do OMPI o obnovu 12.12.2013 Typ Odoslané
výzva na poplatok 12.12.2013 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 20.02.2014 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 15.03.2018 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 15.11.2018 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 05.12.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.12.2018 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 01.10.2020 Typ Doručené
Plná moc 01.10.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 01.10.2020 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 02.10.2020 Typ Doručené
Plná moc 02.10.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 02.10.2020 Typ Doručené
Žiadosť do OMPI o ustanovenie zástupcu 16.10.2020 Typ Odoslané
Informácia z WIPO o zmena mena/adresy majiteľa MOZ 16.03.2023 Typ Doručené
POZ 17908
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Slovakofarma, š. p.
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 19.02.2004 Zentiva, a. s. SLOVAKOFARMA, a. s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 25.06.2013 Zentiva, a. s. Zentiva, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku