Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1790-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1790-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.09.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 25, 26, 39, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Plagáty; mapy; katalógy; knihy;fotografie (tlačoviny); tlačoviny; tlačené publikácie; časopisy (periodiká); ročenky; papierové alebo lepenkové pútače.
25 - Tričká; čiapky; bundy.
26 - Odznaky na odevy, nie z drahých kovov; pracky na obuv; pracky na tašky.
39 - Sprevádzanie turistov; turistické prehliadky (doprava); organizovanie turistickej dopravy; doprava, preprava; informácie o dopravnej premávke; poskytovanie informácií o cestovných trasách.
43 - Turistické ubytovne; rezervácie prechodného ubytovania; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); požičiavanie turistických stanov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  06.01.02, 02.01.08, 17.05.21, 26.03.07, 27.05.10, 27.05.12, 29.01.04, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, biela, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV; Záborského 870/33, Bratislava-Nové Mesto 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1790-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 10.09.2022 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1790-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 08.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 08.09.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 08.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 09.09.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 20.09.2022 Typ Interné listy
POZ 1790-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku