Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1788-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1788-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.09.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Softvér; softvér na ochranu dát; antivírusový softvér; bezpečnostný softvér; softvér na ochranu súkromia; softvér na diagnostikovanie a riešenie problémov; softvérové balíky; softvérové aplikácie; softvér pre cloud computing (poskytovanie služieb alebo programov uložených na serveroch na internete); nástroje na vývoj počítačového softvéru; prístroje a zariadenia na spracovanie dát; počítače; časti a súčasti počítačov; periférne zariadenia počítačov; elektronické publikácie (sťahovateľné).
42 - Výskum, vývoj, navrhovanie a aktualizovanie počítačového softvéru; inštalácia a údržba počítačového softvéru; počítačové ochranné služby (firewall); ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; prenájom počítačového softvéru; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poskytovanie počítačovej platformy prostredníctvom internetu (PaaS); softvérové inžinierstvo; poradenstvo v oblasti počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti počítačovej bezpečnosti; poradenstvo v oblasti ochrany údajov; poradenstvo v oblasti internetovej bezpečnosti; riešenie problémov počítačového softvéru (technická podpora); poskytovanie informácii, rád a poradenstva v oblasti počítačového softvéru. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ESET LiveGuard 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ESET, spol. s r.o.; Einsteinova 24, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1788-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 13.09.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1788-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 08.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 08.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 08.09.2022 Typ Doručené
POZ 1788-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku