Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1788-2017
(111)  Číslo ochrannej známky  251024 
(151)  Dátum zápisu  07.11.2019 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  07.11.2019 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1788-2017 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.07.2017 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  536742 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.01.2017 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.07.2018 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.12.2019 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklama v oblasti potravinových doplnkov, výživových extraktov, wellness produktov, farmaceutických prípravkov, prírodných liečiv a prípravkov proti parazitom; podpora predaja (pre tretie osoby) v oblasti potravinových doplnkov, výživových extraktov, wellness produktov, farmaceutických prípravkov, prírodných liečiv a prípravkov proti parazitom; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti wellness produktov a prípravkov proti parazitom; reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); pomoc pri riadení a organizovaní obchodnej činnosti v oblasti zdravia a krásy; obchodné poradenstvo týkajúce sa franchisingu služieb spojených s poradenstvom v oblasti zdravia a krásy; obchodné poradenstvo týkajúce sa franchisingu služieb spojených s distribúciou kozmetických, dermatologických a wellness produktov z oblasti zdravia a krásy.
44 - Kadernícke salóny; salóny krásy; služby vizážistov; manikúra (služby); pedikúra (služby); masážne služby; služby zotavovní pre rekonvalescentov; služby zariadení na regeneráciu a rekondíciu; poradenstvo v oblasti kozmetiky a kaderníctva; služby chiropraktikov; fyzioterapia; poradenstvo v oblasti zdravej výživy a zostavovanie individuálnych jedálničkov na mieru na základe individuálneho rozboru daného človeka; poradenstvo v oblasti starostlivosti o pleť; individuálne poradenstvo starostlivosti o pleť na mieru na základe rozboru pleti daného človeka; poradenstvo v oblasti starostlivosti o telo, postavu a celkový imidž človeka; zdravotné poradenstvo; zdravotné poradenstvo zamerané na zostavovanie regeneračných a rekondičných programov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ELLENTAN 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mgr. Jiří Stareček; Mlýnská 700/17, 747 28 Štěpánkovice; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Peter Kubínyi; Piaristická 9, 911 01 Trenčín 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.07.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.07.2018 07/2018 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 02.12.2019 12/2019 FH3M
 
POZ 1788-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1788-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 14.07.2017 Typ Doručené
1a Doklad o práve prednosti 14.07.2017 Typ Doručené
1b Plná moc 14.07.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 18.07.2017 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 09.08.2017 Typ Odoslané
4 Doplnenie materiálov 14.08.2017 Typ Doručené
4a Doklad o práve prednosti 14.08.2017 Typ Doručené
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.08.2017 Typ Platba
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.10.2017 Typ Odoslané
7 rozhodnutie o zastavení konania (§ 28 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 03.01.2018 Typ Odoslané
8 Žiadosť o pokračovanie v konaní 16.02.2018 Typ Doručené
8a Odôvodnenie žiadosti 16.02.2018 Typ Doručené
9 Odpoveď na správu úradu 16.02.2018 Typ Doručené
9a Sprievodný list 16.02.2018 Typ Doručené
9b Sprievodný list 16.02.2018 Typ Doručené
10 39 Poplatok za pokračovanie v konaní 21.02.2018 Typ Platba
11 rozhodnutie o vyhovení žiadosti o pokračovanie v konaní 05.03.2018 Typ Odoslané
12 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.03.2018 Typ Odoslané
13 Odpoveď na správu úradu 04.06.2018 Typ Doručené
13a Sprievodný list 04.06.2018 Typ Doručené
14 výsledok rešerše 08.06.2018 Typ Interné listy
15 pokyn na zverejnenie POZ 08.06.2018 Typ Interné listy
16 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 01.10.2018 Typ Doručené
16a Sprievodný list 01.10.2018 Typ Doručené
17 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 03.10.2018 Typ Doručené
17a Príloha inde neuvedená 03.10.2018 Typ Doručené
18 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 18.10.2018 Typ Platba
19 výzva na doplnenie podania námietok 18.10.2018 Typ Odoslané
20 Doplnenie materiálov 09.11.2018 Typ Doručené
20a Plná moc 09.11.2018 Typ Doručené
21 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 13.12.2018 Typ Odoslané
22 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 19.02.2019 Typ Doručené
22a Sprievodný list 19.02.2019 Typ Doručené
23 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 19.02.2019 Typ Doručené
23a Sprievodný list 19.02.2019 Typ Doručené
24 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 21.02.2019 Typ Doručené
25 Vyjadrenie k námietkam 23.04.2019 Typ Doručené
25a Sprievodný list 23.04.2019 Typ Doručené
26 Odpoveď na správu úradu 23.04.2019 Typ Doručené
26a Sprievodný list 23.04.2019 Typ Doručené
27 rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ (vyhovenie/čiastočné vyhovenie námietkam) 23.08.2019 Typ Odoslané
28 pokyn na zápis po zverejnení 14.10.2019 Typ Interné listy
29 Žiadosť o vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia 18.10.2019 Typ Doručené
30 všeobecný referátnik 29.10.2019 Typ Odoslané
31 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 08.11.2019 Typ Odoslané
POZ 1788-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku