Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1787-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232129 
(151)  Dátum zápisu  16.04.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  26.10.2021 
(210)  Číslo prihlášky  1787-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.10.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.01.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.06.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  33 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  19.07.09, 25.01.15, 26.11.13, 05.07.15, 26.13.25, 06.19.01, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  priestorová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, žltá, zlatá, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FRUCONA Košice, a.s.; Textilná 6, 042 62 Košice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  26.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.01.2012 01/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.06.2012 06/2012 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.04.2020 04/2020 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 1787-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1787-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 26.10.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.11.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 10.11.2011 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 28.11.2011 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.04.2012 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 30.01.2020 Typ Doručené
6a Sprievodný list 30.01.2020 Typ Doručené
6b Príloha inde neuvedená 30.01.2020 Typ Doručené
6c Výpis z obchodného registra 30.01.2020 Typ Doručené
7 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 30.01.2020 Typ Doručené
8 vyžiadanie poplatku 17.02.2020 Typ Odoslané
9 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 19.02.2020 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 21.02.2020 Typ Odoslané
11 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 01.03.2021 Typ Doručené
12 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.09.2021 Typ Doručené
13 vyžiadanie poplatku za obnovu 20.09.2021 Typ Odoslané
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.09.2021 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 01.10.2021 Typ Odoslané
POZ 1787-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 19.02.2020 FRUCONA Košice, a.s. FRUCONA TRADE KOŠICE, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku