Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1785-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234913 
(151)  Dátum zápisu  12.06.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  27.11.2022 
(210)  Číslo prihlášky  1785-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.11.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.03.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.08.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 25, 26, 35, 41, 42, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Plagáty všetkých druhov a rozmerov, knihy, brožúry, časopisy, periodiká, tlačivá, ročenky, katalógy, kalendáre, príručky, prospekty, publikácie, papierové vlajky, papierové zástavky, pútače z papiera alebo lepenky, pečiatky, pečate, pečatné vosky, písacie potreby, papiernický tovar, obálky, obaly, nálepky, netextilné etikety, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske potreby použité ako reklamné predmety, adresné štítky do adresovacích strojov, obežníky, kancelársky papier, listový papier, papierové pásky, baliaci papier, albumy, atlasy, plastové fólie na balenie, formuláre, formuláre na zmluvy a podania, predmety z kartónu, lepiace štítky, lepidlá a lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, spisové obaly, stolové prestieranie z papiera, papierové servítky, kopírovací papier, papierové utierky, vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov, vzory na výrobu odevov.
25 - Odevy, oblečenie, predovšetkým odevy a oblečenie ako nosiče reklamných a propagačných textov a označení, bielizeň, opasky, nohavice, pokrývky hlavy, cylindre, čelenky, čiapky, klobúky, šilty na pokrývky hlavy, konfekcia, obleky, košele, kožušiny ako oblečenie, kravaty, manžety ako časti odevov, náprsenky, pančuchy, plášte, ponožky, rukavice, saká, šály, šatky, šerpy, tričká, vesty, uniformy, vrchné ošatenie, zástery, závoje, zvrchníky, župany, papuče, celé topánky, pracovná obuv, sandále, kovanie na obuv.
26 - Značky na odevy, šatstvo a bielizeň, bordúry, lemy, obruby na odevy, odznaky na odevy nie z drahých kovov, ozdobné brošne, spony, ozdobné ihlice, ozdoby do vlasov, ozdoby na šaty, ozdoby na obuv a klobúky nie z drahých kovov, umelé kvety, opaskové pracky, pásky na rukávy, nažehľovacie ozdoby textilných výrobkov.
35 - Vzťahy s verejnosťou, prieskum vzťahov medzi občanmi, podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím, hospodárske a ekonomické predpovede, odborné obchodné poradenstvo, reklama, reklamné činnosti, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, lepenie plagátov, prieskum verejnej mienky, vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, štatistické informácie, služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov, vedenie kartoték v počítači, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s uvedeným tovarom; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41.
41 - Spoločenská výchova, vzdelávanie, školenia, organizovanie a vedenie kongresov, konferencií, seminárov, organizovanie spoločenských a politických zhromaždení, organizovanie manifestácií a sprievodov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie, plesov, športových súťaží, súťaží krásy, živých vystúpení, zverejňovanie textov iných ako reklamných, vydávanie kníh, časopisov, periodík, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, on-line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme, informácie o výchove a vzdelávaní, pedagogické informácie, poradenstvo v oblasti vzdelávania, knižnice, výroba rozhlasových alebo televíznych programov.
42 - Poradenstvo v oblasti vývoja a výskumu, architektúry, urbanistického plánovania, expertíz, inžinierskych činností, kontroly kvality, dizajnu, počítačových databáz, softvéru a hardvéru.
45 - Právne poradenstvo, poradenstvo v oblasti ľudských práv, poradenstvo v oblasti práva duševného vlastníctva, právny výskum. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny; Čajakova 4048/8, Bratislava-Staré Mesto 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.03.2013 3/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.08.2013 8/2013 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 11.01.2023 1/2023 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 25.01.2023 2/2023 ND3M
 
POZ 1785-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.12.2012 234,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.11.2022 15,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 24.11.2022 86,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 19.12.2022 20,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1785-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.11.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.12.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 02.01.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 17.01.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.06.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 01.04.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prechodu 21.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prechode 21.11.2022 Typ Doručené
Doklad o prechode 21.11.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.11.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 21.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 21.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.11.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 21.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 13.12.2022 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku za obnovu 14.12.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 03.01.2023 Typ Odoslané
POZ 1785-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 13.12.2022 SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja (SMK-MKP)
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku