Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1785-2012
(111)  Trademark Number  234913 
(151)  Registration Date  12.06.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  27.11.2022 
(210)  Application Number  1785-2012 
(220)  Application Date  27.11.2012 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  01.03.2013 
(450)  Publication of Registration Date  02.08.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 25, 26, 35, 41, 42, 45 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Plagáty všetkých druhov a rozmerov, knihy, brožúry, časopisy, periodiká, tlačivá, ročenky, katalógy, kalendáre, príručky, prospekty, publikácie, papierové vlajky, papierové zástavky, pútače z papiera alebo lepenky, pečiatky, pečate, pečatné vosky, písacie potreby, papiernický tovar, obálky, obaly, nálepky, netextilné etikety, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske potreby použité ako reklamné predmety, adresné štítky do adresovacích strojov, obežníky, kancelársky papier, listový papier, papierové pásky, baliaci papier, albumy, atlasy, plastové fólie na balenie, formuláre, formuláre na zmluvy a podania, predmety z kartónu, lepiace štítky, lepidlá a lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, spisové obaly, stolové prestieranie z papiera, papierové servítky, kopírovací papier, papierové utierky, vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov, vzory na výrobu odevov.
25 - Odevy, oblečenie, predovšetkým odevy a oblečenie ako nosiče reklamných a propagačných textov a označení, bielizeň, opasky, nohavice, pokrývky hlavy, cylindre, čelenky, čiapky, klobúky, šilty na pokrývky hlavy, konfekcia, obleky, košele, kožušiny ako oblečenie, kravaty, manžety ako časti odevov, náprsenky, pančuchy, plášte, ponožky, rukavice, saká, šály, šatky, šerpy, tričká, vesty, uniformy, vrchné ošatenie, zástery, závoje, zvrchníky, župany, papuče, celé topánky, pracovná obuv, sandále, kovanie na obuv.
26 - Značky na odevy, šatstvo a bielizeň, bordúry, lemy, obruby na odevy, odznaky na odevy nie z drahých kovov, ozdobné brošne, spony, ozdobné ihlice, ozdoby do vlasov, ozdoby na šaty, ozdoby na obuv a klobúky nie z drahých kovov, umelé kvety, opaskové pracky, pásky na rukávy, nažehľovacie ozdoby textilných výrobkov.
35 - Vzťahy s verejnosťou, prieskum vzťahov medzi občanmi, podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím, hospodárske a ekonomické predpovede, odborné obchodné poradenstvo, reklama, reklamné činnosti, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, lepenie plagátov, prieskum verejnej mienky, vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, štatistické informácie, služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov, vedenie kartoték v počítači, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s uvedeným tovarom; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41.
41 - Spoločenská výchova, vzdelávanie, školenia, organizovanie a vedenie kongresov, konferencií, seminárov, organizovanie spoločenských a politických zhromaždení, organizovanie manifestácií a sprievodov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie, plesov, športových súťaží, súťaží krásy, živých vystúpení, zverejňovanie textov iných ako reklamných, vydávanie kníh, časopisov, periodík, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, on-line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme, informácie o výchove a vzdelávaní, pedagogické informácie, poradenstvo v oblasti vzdelávania, knižnice, výroba rozhlasových alebo televíznych programov.
42 - Poradenstvo v oblasti vývoja a výskumu, architektúry, urbanistického plánovania, expertíz, inžinierskych činností, kontroly kvality, dizajnu, počítačových databáz, softvéru a hardvéru.
45 - Právne poradenstvo, poradenstvo v oblasti ľudských práv, poradenstvo v oblasti práva duševného vlastníctva, právny výskum. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny; Čajakova 4048/8, Bratislava-Staré Mesto 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  27.11.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.03.2013 3/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.08.2013 8/2013 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 11.01.2023 1/2023 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 25.01.2023 2/2023 ND3M
 
POZ 1785-2012
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.12.2012 234,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.11.2022 15,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 24.11.2022 86,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 19.12.2022 20,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1785-2012
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.11.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.12.2012 Type Payment
výsledok rešerše 02.01.2013 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 17.01.2013 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.06.2013 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 01.04.2022 Type Delivered
Žiadosť o zápis prechodu 21.11.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prechode 21.11.2022 Type Delivered
Doklad o prechode 21.11.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 21.11.2022 Type Delivered
Plná moc 21.11.2022 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 21.11.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Osvedčovacia doložka 21.11.2022 Type Delivered
Plná moc 21.11.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 21.11.2022 Type Sent document
Potvrdenie o podaní 21.11.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 13.12.2022 Type Sent document
vyžiadanie poplatku za obnovu 14.12.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 03.01.2023 Type Sent document
POZ 1785-2012
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 13.12.2022 SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja (SMK-MKP)
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku