Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1785-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  205359 
(151)  Dátum zápisu  10.02.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  13.06.2022 
(210)  Číslo prihlášky  1785-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.06.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.11.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.05.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov.
41 - Organizovanie športových súťaží, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  MEDZINÁRODNÉ CYKLISTICKÉ PRETEKY OKOLO SLOVENSKA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenský zväz cyklistiky; Kukuričná 13, Bratislava-Nové Mesto 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  13.06.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.11.2003 11/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.05.2004 5/2004 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.06.2012 6/2012 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.12.2012 12/2012 ND3M
5 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 04.11.2013 11/2013 QB3M
6 Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na ochranné známky 02.05.2018 5/2018 QC3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.05.2018 5/2018 PC3M
8 Zmeny v údajoch o majiteľoch 13.07.2022 13/2022 TC3M
9 Obnovené ochranné známky 13.07.2022 13/2022 ND3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 34407517 1 Slovenský zväz cyklistiky výlučná 26.09.2013 neplatná
 
POZ 1785-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.06.2002 3 500,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.01.2012 26,50 EUR
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 04.10.2012 265,50 EUR
40 Doplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 15.10.2012 0,50 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 12.06.2013 17,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.03.2018 30,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 03.06.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1785-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 13.06.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 13.06.2002 Typ Doručené
Doklad o príznačnosti 13.06.2002 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.06.2002 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 27.06.2003 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 27.08.2003 Typ Doručené
výsledok rešerše 10.09.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 10.09.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.02.2004 Typ Odoslané
Žiadosť - FAX 16.05.2011 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 19.05.2011 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 21.11.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 21.11.2011 Typ Doručené
Plná moc 21.11.2011 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 18.01.2012 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.01.2012 Typ Platba
všeobecný referátnik 29.02.2012 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 20.03.2012 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 28.03.2012 Typ Doručené
Doklad o podniku/podnikateľovi 28.03.2012 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 13.04.2012 Typ Odoslané
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 08.10.2012 Typ Platba
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 08.10.2012 Typ Doručené
Avízo o platbe 08.10.2012 Typ Doručené
40 Doplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 17.10.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 17.10.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 07.06.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 07.06.2013 Typ Doručené
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 07.06.2013 Typ Doručené
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 14.06.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 02.10.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 09.02.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 09.02.2018 Typ Doručené
Plná moc 09.02.2018 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 13.03.2018 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.03.2018 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 11.04.2018 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 20.10.2021 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 01.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 01.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 01.06.2022 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 01.06.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 01.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 01.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 01.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 01.06.2022 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 01.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 01.06.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 01.06.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 27.06.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 27.06.2022 Typ Odoslané
POZ 1785-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 02.04.2012 INGSTEEL, spol. s r.o. Medzinárodné cyklistické preteky OKOLO SLOVENSKA
2 Zápis alebo zmena zástupcu 02.04.2012 Regina Ivan, Ing.
3 Prevod majiteľa 09.04.2018 Slovenský zväz cyklistiky INGSTEEL, spol. s r.o.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.06.2022 Slovenský zväz cyklistiky Slovenský zväz cyklistiky
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku