Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1784-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  236083 
(151)  Dátum zápisu  15.11.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1784-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.11.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.08.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.01.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 25, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Magnetické alebo optické médiá na uchovávanie zvuku, obrazu a dát vrátane nahraných a na interaktívne použitie; nasnímané filmy, najmä dlhometrážne, všetky uvedené tovary nie (zamerané) na predaj motorových vozidiel, lízing motorových vozidiel, prenájom motorových vozidiel, údržbu a opravu motorových vozidiel alebo nie v spojení s predajom motorových vozidiel, lízingom motorových vozidiel, prenájmom motorových vozidiel, údržbou a opravou motorových vozidiel.
16 - Tlačoviny vrátane spravodajcov; knihy, brožúry, plagáty, obtlačky, nálepky; notové materiály a partitúry, všetky uvedené tovary nie (zamerané) na predaj motorových vozidiel, lízing motorových vozidiel, prenájom motorových vozidiel, údržbu a opravu motorových vozidiel alebo nie v spojení s predajom motorových vozidiel, lízingom motorových vozidiel, prenájmom motorových vozidiel, údržbou a opravou motorových vozidiel.
25 - Odevy, ošatenie a bielizeň vrátane tričiek, tielok, sák, búnd; pokrývky hlavy vrátane klobúkov a bejzbalových čiapok, všetky uvedené tovary nie (zamerané) na predaj motorových vozidiel, lízing motorových vozidiel, prenájom motorových vozidiel, údržbu a opravu motorových vozidiel alebo nie v spojení s predajom motorových vozidiel, lízingom motorových vozidiel, prenájmom motorových vozidiel, údržbou a opravou motorových vozidiel.
41 - Zábava a vzdelávanie, najmä prostredníctvom televíznych a rozhlasových programov a elektronicky rozširovaných; organizovanie koncertov; výroba, distribúcia a prenájom nasnímaných filmov vrátane dlhometrážnych filmov, všetky uvedené služby nie (zamerané) na predaj motorových vozidiel, lízing motorových vozidiel, prenájom motorových vozidiel, údržbu a opravu motorových vozidiel alebo nie v spojení s predajom motorových vozidiel, lízingom motorových vozidiel, prenájmom motorových vozidiel, údržbou a opravou motorových vozidiel.
42 - Obnovovanie počítačových databáz; vývoj, prenájom a lízing softvéru vrátane softvéru na použitie tretími osobami prostredníctvom internetu a iných podobných sietí, všetky uvedené služby nie (zamerané) na predaj motorových vozidiel, lízing motorových vozidiel, prenájom motorových vozidiel, údržbu a opravu motorových vozidiel alebo nie v spojení s predajom motorových vozidiel, lízingom motorových vozidiel, prenájmom motorových vozidiel, údržbou a opravou motorových vozidiel. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.22, 26.04.24, 27.05.10, 27.05.24, 29.01.04, 27.99.13, 27.99.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MC production s. r. o.; Novonosická 1650/40, 020 01 Púchov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Patentová, známková a oceňovacia kancelária, Mrenica Jaroslav, Ing.; Mládežnícka 1435, P.O.BOX 73 , 020 01 Púchov; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.11.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.08.2013 8/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.01.2014 1/2014 FG3M
 
POZ 1784-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.12.2012 200,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1784-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.11.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 27.11.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.12.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 02.01.2013 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.01.2013 Typ Odoslané
Zoznam tovarov a služieb (SR) 05.02.2013 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.02.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 11.04.2013 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 23.05.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 07.06.2013 Typ Doručené
Plná moc 07.06.2013 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 13.06.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 06.12.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 01.04.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 23.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 23.09.2022 Typ Doručené
POZ 1784-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 13.06.2013 Patentová, známková a oceňovacia kancelária, Mrenica Jaroslav, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku