Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1783-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232051 
(151)  Dátum zápisu  13.04.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  26.10.2021 
(210)  Číslo prihlášky  1783-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.10.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.01.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.06.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické prípravky s hypnotickým účinkom. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ADORMA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pharmaceutical Chemical Cosmetic industry ALKALOID AD - Skopje; Blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje; MK 
(740)  Zástupca (-ovia)  BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  26.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.01.2012 01/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.06.2012 06/2012 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 27.10.2021 20/2021 ND3M
 
POZ 1783-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1783-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 26.10.2011 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 26.10.2011 Typ Doručené
2a Plná moc 26.10.2011 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.11.2011 Typ Platba
4 výsledok rešerše 10.11.2011 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 11.11.2011 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.04.2012 Typ Odoslané
7 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 01.03.2021 Typ Doručené
8 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 16.09.2021 Typ Doručené
8a Plná moc 16.09.2021 Typ Doručené
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 20.09.2021 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 11.10.2021 Typ Odoslané
POZ 1783-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku