Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1782-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251658 
(151)  Dátum zápisu  21.01.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  21.01.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1782-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.08.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.03.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Cielený marketing.
43 - Rýchle občerstvenie (snackbary); samoobslužné reštaurácie; reštauračné (stravovacie) služby; závodné jedálne; samoobslužné jedálne; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  09.07.19, 11.01.01, 01.15.21, 08.03.02, 08.01.16, 27.05.13, 26.03.06, 05.07.08, 27.03.01, 29.01.12, 25.03.01, 29.01.01, 29.01.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, čierna, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EUROTRADING SK, s.r.o.; Slovenského raja 35/28, 052 01 Spišské Tomášovce; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o.; Kuzmányho 29, 040 01 Košice; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.08.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2019 10/2019 BA3M
2 Opravy adries 04.02.2020 02/2020 TD3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.03.2020 03/2020 FG3M
 
POZ 1782-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1782-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 15.08.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 15.08.2019 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 15.08.2019 Typ Doručené
1c Plná moc 15.08.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 19.08.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.08.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 10.09.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 10.09.2019 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.01.2020 Typ Odoslané
POZ 1782-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku