Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1782-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232404 
(151)  Dátum zápisu  12.06.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  25.10.2021 
(210)  Číslo prihlášky  1782-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.10.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.03.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.08.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Kozmetika.
05 - Liečivá; humánne a veterinárne farmaceutické prípravky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  APHLEGMINA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Biopharm, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s.; Pohoří Chotouň 90, 254 49 Jílové u Prahy; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  25.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.03.2012 03/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.08.2012 08/2012 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 1782-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1782-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 25.10.2011 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 26.10.2011 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.11.2011 Typ Platba
4 Plná moc 04.11.2011 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 10.11.2011 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.12.2011 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 10.01.2012 Typ Doručené
7a Zoznam tovarov a služieb (SR) 10.01.2012 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 23.01.2012 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.07.2012 Typ Odoslané
10 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 01.03.2021 Typ Doručené
11 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.09.2021 Typ Doručené
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.09.2021 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 01.10.2021 Typ Odoslané
POZ 1782-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku