Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1780-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1780-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.08.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické prípravky; farmaceutické prípravky pre humánne použitie; lieky; lieky pre humánnu medicínu; liečivá; vitamínové prípravky; výživové doplnky pre ľudí. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Metitocin 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  METIS s.r.o.; Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava-Ružinov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.; Puškinova 16, 080 01 Prešov 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2019 10/2019 BA3M
2 Zastavené konanie o prihláškach ochranných známok 02.06.2020 06/2020 FB3M
 
POZ 1780-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1780-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 15.08.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 15.08.2019 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 15.08.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 16.08.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.08.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 11.09.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 11.09.2019 Typ Interné listy
6 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 27.12.2019 Typ Doručené
6a Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 27.12.2019 Typ Doručené
6b Sprievodný list 27.12.2019 Typ Doručené
7 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 31.12.2019 Typ Doručené
7a Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 31.12.2019 Typ Doručené
7b Príloha inde neuvedená 31.12.2019 Typ Doručené
8 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 10.01.2020 Typ Platba
9 Doplnenie materiálov 13.01.2020 Typ Doručené
9a Plná moc 13.01.2020 Typ Doručené
10 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 05.02.2020 Typ Odoslané
11 Žiadosť o späťvzatie prihlášky 14.04.2020 Typ Doručené
11a Sprievodný list 14.04.2020 Typ Doručené
12 rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka (§ 51 ods. 8 zákona č. 506/2009 Z.z.) 16.04.2020 Typ Odoslané
13 rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (odpadol dôvod) 01.06.2020 Typ Odoslané
POZ 1780-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku