Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 178-93
(111)  Číslo ochrannej známky  172706 
(151)  Dátum zápisu  08.09.1994 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  04.03.2023 
(210)  Číslo prihlášky  178-93 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.03.1993 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  09.11.1994 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  34 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  34 - Tabak v surovom stave, tabakové výrobky, najmä cigarety, potreby pre fajčiarov, zápalky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ASPEN 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Japan Tobacco Inc.; 1-1 Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo; JP 
(740)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ – Patentová a známková kancelária, s. r. o.; Koprivnická 36, Bratislava-Dúbravka 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.03.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 09.11.1994 11/1994 FG3M
2 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 04.06.2002 6/2002 QB3M
3 Obnovené ochranné známky 02.05.2003 5/2003 ND3M
4 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 06.04.2004 4/2004 QB3M
5 Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na ochranné známky 04.02.2013 2/2013 QC3M
6 Obnovené ochranné známky 03.05.2013 5/2013 ND3M
7 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.12.2022 23/2022 TC3M
8 Obnovené ochranné známky 21.12.2022 24/2022 ND3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 35822906 1 JT International S. A. nevýlučná 19.03.2002 platná
  • 35822907 2 JT International Spol. s r. o. nevýlučná 16.01.2004 neplatná
 
POZ 178-93
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 12.02.2002 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.02.2003 3 000,00 SKK
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 23.12.2003 500,00 SKK
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 27.09.2012 16,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.02.2013 133,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 08.11.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 178-93
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
Osvedčenie Typ Doručené
výsledok rešerše Typ Interné listy
Prihláška OZ 04.03.1993 Typ Doručené
Doklad 18.03.1993 Typ Doručené
F0011 Popl. za prihlášku 27.03.1993 Typ Platba
pokyn na zverejnenie POZ 07.07.1994 Typ Interné listy
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 03.12.1999 Typ Doručené
pokyn na zápis prevodu 26.01.2000 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 03.04.2000 Typ Odoslané
Licenčná zmluva 08.02.2002 Typ Doručené
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 08.02.2002 Typ Doručené
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 14.02.2002 Typ Platba
pokyn na zápis licencie 14.03.2002 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 25.03.2002 Typ Odoslané
Plná moc 24.02.2003 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 24.02.2003 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.02.2003 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 19.03.2003 Typ Odoslané
Licenčná zmluva 23.12.2003 Typ Doručené
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 23.12.2003 Typ Doručené
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 07.01.2004 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 18.02.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 26.09.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 26.09.2012 Typ Doručené
Zmluva 26.09.2012 Typ Doručené
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 01.10.2012 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 26.11.2012 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 29.11.2012 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 10.12.2012 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 17.12.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 12.02.2013 Typ Doručené
Plná moc 12.02.2013 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.02.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 08.04.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 07.07.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 05.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 05.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 05.11.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 05.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 05.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.11.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 07.11.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 11.11.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 11.11.2022 Typ Doručené
všeobecný referátnik 11.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 14.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 14.11.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 14.11.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 14.11.2022 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 02.12.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 02.12.2022 Typ Odoslané
POZ 178-93
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa R.J. Reynolds Tobacco Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu New Jersey
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 11.11.2022 Japan Tobacco Inc. JAPAN TOBACCO INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Japonsko
3 Zápis alebo zmena zástupcu 14.11.2022 HÖRMANN & PARTNERS s.r.o. Bezák, Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Bezák Marián, Ing.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 30.11.2022 TOMEŠ – Patentová a známková kancelária, s. r. o. HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku