Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1779-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251731 
(151)  Dátum zápisu  14.02.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  14.02.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1779-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.08.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.04.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  11, 32, 35, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  11 - Chladiace zariadenia a stroje; chladiace zariadenia na chladenie tekutín; chladiace zariadenia na chladenie vody; chladničky; chladiace komory; chladiace spotrebiče; prístroje na výrobu ľadu.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody; nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; sirupy a iné nealkoholické prípravky na výrobu nápojov.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 32 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 32 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; marketingový prieskum; vydávanie reklamných textov; reklama; reklamné agentúry; prieskum trhu; prenájom reklamných plôch; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; služby porovnávania cien; marketing; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; obchodné sprostredkovateľské služby; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; obchodný manažment; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); obchodná administratíva; kancelárske práce.
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  08.07.01, 11.03.20, 11.03.03, 19.07.20, 19.08.05, 01.15.21, 05.03.15, 05.03.06, 27.05.15, 27.05.03, 29.01.13, 29.01.07, 29.01.03, 29.01.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  oranžová, hnedá, zelená. 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Forróová Miriam; Bulíkova 2682/13, 851 04 Bratislava-Petržalka; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.; Puškinova 16, 080 01 Prešov 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.08.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.04.2020 04/2020 FG3M
 
POZ 1779-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1779-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 15.08.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 15.08.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 15.08.2019 Typ Doručené
1c Osvedčovacia doložka 15.08.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 16.08.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.08.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 19.09.2019 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.09.2019 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 20.09.2019 Typ Doručené
6a Sprievodný list 20.09.2019 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 25.09.2019 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 19.02.2020 Typ Odoslané
POZ 1779-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku