Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1777-2009
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1777-2009 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.12.2009 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Acidometre; acidometre na batérie; adjustačné prístroje na diapozitívy; aktinometre; akumulátorové banky; akumulátorové nádoby; akumulátorové skrine; akumulátory elektrické; akumulátory elektrické do vozidiel; akumulátory (nádoby -); akumulátory (platne do -); akustické rúry; akustické spriahadlá; akustické vedenie; alidády (zememeračstvo); ampérmetre; anemometre, vetromery; anódové batérie; anódy; antény; antikatódy; apertometre; astrofotografické objektívy; astronómia (prístroje a zariadenia pre -); audiovuzálna technika na výučbu; automatické zatvárače dverí (elektrické -); automaty na vydávanie lístkov; automaty (predajné -); automobilové výstražné trojuholníky; automobilové zapaľovače cigariet; autorádiá; azbestové odevy na ochranu proti ohňu; azbestové rukavice (ochranné -); azbestové zásteny úre požiarnikov; azimut (nástroje na určovanie -); balasty na osvetľovacie prístroje; balóny (meteorologické -); banky (akumukátorové -); barometre; batérie do svietidiel; batérie do vreckových lámp; batérie (elektrické -); batérie (elektrické -) do automobilov; benzín (meracie zariadenia na -); benzín (meráky hladiny -); benzínové čerpadlá na stanice pohonných hmôt; betatróny (urýchľovače elektrónov); bezpečnostné pásy s výnimkou pásov na sedadlá vozidiel a na špotový výstroj; bezpečnostné siete (ochranné); bleskozvody; blesky (fotografické -); blikavé svetlá; bóje; bóje (signalizačné -); bóje (značkovacie -); bóje, majáky svetelné; bránky parkovacie, uvádzané do chodu vhodením mince; buzoly, kompasy; bzučiaky; bzučiaky (elektrické -); čas (prístroje na zaznamenávanie -); časové spínače (automatické -); chemické prístroje a nástroje; chromatografické prístroje na použitie v laboratóriu; chronografy, chronometre ako prístroje; čiarový kód (čítače -); cievky elektrické; cievky (elektromagnetické -); cievky (indukčné -); cievky (fotografia); čipy DNA; čipy (mikroprocesorové doštičky); číslicové súradnicové zapisovače; čistenie gramofónových platní (prístroje na -); čistenie zvukových diskov (prístroje na -); čítače čiarového kódu; čítače (optické -); čítacie zariadenia (informatika); čítacie zariadenia (na napovedanie pre účinkujúcich); články (elektrické -); články (galvanické -); člny (požiarnické -); clony proti oslepeniu; clony proti radiácii na priemyselné; clony (fotografické -); cukromery; cvikre; cyklotróny; ďalekohľady; ďalekopisy; dávkovacie lyžice; dekompresné komory; demagnetizačné zariadenia na magnetické pásky; denzitometre; destilačné prístroje na vedecké účely; destilačné prístroje (laboratórne -); detektory; detektory dymu; dekektory kovov na priemyselné alebo vojenské účely; detektory na zisťovanie falošných mincí; detektory na zisťovanie kovov na priemyselné alebo vojenské účely; diagnostické prístroje s výnimkou lekárskych; diaľkomery; diaľkové ovládače; diaľkové ovládanie návestidiel (elektrodynamické zariadenia na -); diaľkové ovládanie priemyselných operácií (elektrické zariadenia na -); diaľkové ovládanie železničných uzlov (elektrodynamické zariadenia na -); diaľkové zapaľovanie (elektrické zariadenia na -); diapozitívy; diapozitívy (premietacie prístroje na -); diapozitívy (rámčeky na -); diapozitívy (rámovacie zariadenia na -); diaprojektory; diáre (elektronické -); dierovacie stroje (kancelárske -); difrakčné zariadenia; diktovacie stroje; disková jednotka (do počítačov); disky (kompaktné -); disky (magnetické -); disky (optické -); disky (optické kompaktné -); DNA čipy; dochádzkové hodiny; dopravné signalizačné semafory; dopravné značky (svetelné alebo mechanické -); dozimetre; dozimetrické prístroje; drôty zo zliatin kovo (poistkové -); drôty (telefónne -); DVD prehrávač; dýchacie masky s výnimkou masiek na umelé dýchanie; dýchacie prístroje na plávanie pod vodou; dýchacie prístroje s výnimkou prístrojov na umelé dýchanie; dýchacie prístroje (respirátory) s výnimkou respirátorov na umelé dýchanie; dynamometer; dýzy požiarnych hadíc; elektrické dverové zvončeky; elektrické vedenie (materiály na -) (drôty, káble); elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných procesov; elektrický oblúk (zariadenia na rezanie -); elektrický oblúk (zariadenina na zváranie -); elektricky ohradené priestory; elektrický ohradený priestor; elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie signalizácie; elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie železničných uzlov; elektrolyzéry; elektromagnetické cievky; elektronické perá (na vizuálne zobrazovacie zariadenia; elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete); elektronické svetelné ukazovadlo (pomôcka pri vyučovaní a prednáškach); elektronický prístroj na označovanie výrobkov (etikety); elektronický vreckový slovník - prekladový; elektrónky so žeravou katódou; elektrónky (rádio); epidiaskopy; ergometre; expozimetre; fakturovacie stroje; falošné mince (detektory -); faxy; film (rezacie prístroje na -); filmy (exponované -); filmy (kreslené -); filmy (strihacie zariadenia na -); filtre na dýchacie masky; filtre ÚV lúčov na účely fotografické; filtre (fotografické -); fluorescenčné štíty; fotoaparáty; fotoelektrické bunky; fotografické snímky; (pozitívy) (leštiace zariadenia na -); fotografické snímky (pozitívy) (sušičky na -); fotokomory; fotokopírovacie stroje (fotografické elektrostatické alebo termické); fotometre; fyzika (zariadenia a prístroje pre -); galvanické články; galvanizačné zariadenia; galvanizéry; galvanometre; geodetické nástroje; gramofónové ihly (zariadenia na výmenu -); gramofónové platne; gramofóny; hasiace prístroje; heliografické prístroje; hľadáčiky (fotografické -); hlásiče (elektrické -); hlasovacie zariadenia; hĺbkovacie laná (meracie); hmyz (elektrické zariadenia na vábenie a ničenie -); hologramy; hovorové rúry (lodné); hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; hracie zariadenia fungujúce po pripojení na externú obrazovku alebo monitor; hudobné hracie automaty uvádzané do chodu vhodením mince; hustomery; hydrometre, vodomery; identifikačné karty (magnetické -); identifikačné magnetické náramky; idemtifikačné puzdrá na elektrické drôty; ihly (gramofónové); indikátory; indikátory množstva; indikátory straty elektrickej energie; indikátory vetra (na určenie smeru vetra); indukčné cievky; induktory (elektrina); indukty (elektrina); informačné tabule elektronické; inklinometre, sklonomery; inkubátory pre kultúru baktérií; integrované obvody; invertory (elektrotechnika); ionizačné prístroje s výnimkou prístrojov na ionizáciu vzduchu; iskry (zachytávače), lapače iskier; jazdecké prilby; káble s optickými vláknami; káble (elektrické -); káble (koaxiálne -); káble (manšón na elektrické -); kalibračné krúžky; kamery; kamery (kinematografické -); kapilárne rúrky; karty pamäťové a mikroprocesorové (v počítačoch); katódové protikorózne prístroje; katódy; kazetový prehrávač; kazety na mikroprocesorové sklíčka; kinofilmy (prístroje na strihanie -); kinofilmy (expandované); kmitomery; koaxiálne káble; kódovacie matice (magnetické -); kódované magnetické karty; koľajnice na prichytenie projektorov, reflektorov (s elektrickým ovládaním); kolektory elektrické; kompaktné disky; kompaktné disky (optické -); komparátory; kompasy; komutácia (elektrické prístroje na -); komutátory; koncovky (elektrotechnika); kondenzátory; kondenzátory (elektrické -); kondenzory (optické -); konektory, spojky (elektrina); konektory, spojky (elektrina); kontaktné šošovky; kontaktné šošovky (puzdrá na -); kontakty elektrické; kontakty elektrické z drahých obalov; kontrolné a regulačné prístroje elektrické; korekčné šošovky; kotly teplárenské pece (nástroje na kontrolu -); koža (prístroje na meranie hrúbky -); kozmografické nástroje; krádež (elektrické zariadenia proti -); krajčírske metre; kreslené filmy; krivule, retorty; krokomery; kryštálové detektory; kryty na elektrické zásuvky; kvantomery; kvasenie (prístroje na -); (laboratórne prístroje); kyslík (zariadenia na prenos -); laboratórne oblečenie; laktodenzimetre; mliekomery; laktomery; lampy do fotokomôr; lampy do tmavých komôr (fotografia); lampy (optické -); lasery s výnimkou laserov na lekárske účely; laterna magika; leštiace zariadenia na leštenie fotografií; letci (ochranné odevy pre -); líčidlá (elektrické prístroje na odstraňovanie -); liehomery, liehové manometre; lístky (automaty na -); logy (meracie nástroje); magnetické cylindrické vrstvy; magnetické dekodéry; magnetické karty (kódované -); magnetické médiá; magnetické páskové jednotky do počítačov; magnetické pásky; magnetofóny; magnetoskopy; magnety; magnety ako dekorácia; majáky, bóje svetelné; manekín - figurína na resuscitáciu (učebná pomôcka); manometre; manometre (tlakomery); masky (ochranné -); masky (potápačské -); matematické prístroje; mechanické značky; medený drôt izolovaný; negafóny; membrány do vedeckých prístrojov; membrány (akustické -); meniče diskov (do počítačov); meniče elektrické; merače elektrických strát; meracie pomôcky; meracie prístroje; meracie zariadenia (elektrické -); meračský stôl; meradlá; meranie objemu (prístroje a nástroje na -); meteorologické balóny; meteorologické prístroje; metre; metronómy; mierky; mikrofón a slúchadlá k mobilným telefónom; mikrofóny; mikrometre; mikrometrické skrutky do optických prístrojov; mikroprocesory; mikroskopové sklíčka (obaly na -); mikroskopy; mikrotómy; minciere; mincové mechanizmy na televízne prijímače; mincové zariadenia (mechanizmy na -); minútové hodiny na použitie v kuchyni; misky (fotografické -); mobilné telefóny (mikrofón a slúchadlá k -); modemy; monitorovacie počítačové programy; monitorovacie prístroje (elektrické -); monitory (počítačový hardvér); morské dno (prístroje na výskum -); mostové váhy; mriežky pre elektrické akumulátory; myš (podložky pod -); myši (informatika); nabíjacie agregáty elektrických batérií; nabíjačky akumulátorov; nábytok (špeciálny laboratórny -); nákolenníky pre robotníkov; námorné kompasy; námorné signalizačné zariadenia; náplne (cartridges) na videohry; náramky (identifikačné magnetické -); natáčky (elektrické -); návestidlá svetelné alebo mechanické; návestné bóje; návestné lampáše (signálne); navigačné prístroje; navigačnbé prístroje vozidiel (palubné počítače); navigačné satelitné prístroje; neónové reklamy; nepriestrelné vesty; nivelačné nástroje; nosiče tmavých platní (fotografia); nosiče údajov (magnetické -); nosiče údajov (optické -); objektívy (astrofotogargické -); objektívy (optika); objímky elektrických káblov; objímky (elektrické -); oblečenie (laboratórne -); obleky (ochranné -) proti ohňu; obmedzovače (elektritechnika); obrúčky cvikrov; obrysy (nástroje na meranie -); ochranná obuv proti žiareniu, ohňu a iným nebezpečenstvám; ochranné helmy; ochranné kombinézy pre letcov; ochranné masky; ochranné obleky proti úrazom, radiácii a ohňu; ochranné prilby na šport; ochranné rukavice proti rtg. lúčom na priemyselné účely; ochranné štíty (azbestové požiarnické -); ochranné zariadenia proti röntgenovým lúčom s výnimkou zariadenia na lekárske účely; ochranné zariadenie proti prepätiu; očné tienidlá; odbočnice, odbočné skrinky (elektrotechnika); odkvapkávače na fotografické účely; odkvapkávacie misky na použitie vo fotolaboratóriu; odmerky zo skla; odpory (elektrické -); odrazové disky na odevy na zabránenie dopravným nehodám; odrazové skláčka na oblečenie, na zabránenie dopravným nehodám; odrušovače (elektrotechnika); oheň (ochranné oblečenie proti -); ohmmetre; ohňovzdorné obaly; okruhpolygrafické slučky; oktanty; okuláre; okuliare; okuliare na šport; okuliare (puzdrá na -); okuliare (rámy na -); okuliare, cvikre; okuliare, cvikre (puzdrá na -); nástroje s okuliarmi; okuliarové obrúčky; okuliarové rámy; okuliarové sklá; olovká; olovnice; operačné programy (nahrané -); optické čítače; optické disky; optické kondenzátory; optické lampy; optické nosiče údajov; optické prístroje a nástroje; optické sklo; optické šošovky; optické vlákna; optické vlákna (káble s -); optické výrobky; optické žiarovky; ortuťové libely; oscilografy; oslnenie (okuliare proti -); štíty proti oslneniu; osobné ochranné prostriedky proti nehodám; balasty na osvetľovacie prístroje; otáčkomery; elektrické otvárače dverí; ovoskopy; ozonizátory; ozvučnice ampliónov; palivové čerpadlá na čerpacie stanice; samoregulačné palivové čerpadlá; pamäte počítačov; parkovacie brány uvádzané do chodu vhodením mince; parkovacie hodiny; páskové jednotky; (magnetické -) do počítačov; pásky na čistenie nahrávacích hláv; pásky na zvukové nahrávanie; pásky (demagnetizačné zariadenia na magnetické -); pásy (bezpečnostné -) s výnimkou pásov na sedadlá vozidiel a na športový výstroj; pece na laboratórne experimenty; pece (laboratórne -); pece, piecky (laboratórne -); peniaze (stroje na počítanie a triedenie -); perá (elektronické -) (na vizuálne zobrazovacie jednotky; periférne zariadenia počítačov; periskopy; pipety; píšťalky na psov; píšťalky (výstražné -); planimetre; planografické prístroje; plášte elektrických káblov; plátna (premietacie -); platne (nosiče tmavých -)(fotografia); plávacie kolesá; plávacie pásy; plávacie vesty; plaváky; plavebné prístroje a nástroje; plyn (prístroje na rozbor -); plynomery; pneumatiky (automatické zariadenia signalizujúce nízky tlak v -); počítač-zápisník (notebook); počítače; počítače (periférne zariadenia -); počítače (tlačiarne k -); počítacie dosky; počítacie stroje; počítacie (logaritmické) pravítko; počítačové hry (programy na -); počítačové klávesnice; počítačové pamäte; počítačové programy (nahrané -); počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete); počítačový softvér; počítadlá; počítadlo guľôčkové; počúvanie hudby (prilby na -); podložky pod myš; podnosy (laboratórne -); podpera zápästia pri práci s počítačom; poistkový drôt; poistky; polarimetre; polovodiče; ponožky (elektricky vyhrievané -); poplašné zariadenia; poštové známky (počítacie stroje na -); posuvné meradlá; posuvné meradlo, kaliber; potápačské kombinézy; potápačské masky; potápačské prístroje; potápačské skafandre; potrava (zariadenia na rozbor -); požiarne hadice (hubice -); požiarne hlásiče; požiarne striekačky; požiarnici (azbestové zásteny pre -); požiarnické autá; požiarnické člny a lode; požiarnické palice; pozorovacie prístroje; pravítka (tesárske -); pravítka, lineárne; pravítka, metre; predajné automaty; prehrávač DVD; prehrávač kompaktných diskov; prehrávač (prenosný -); premietacie plátna; premietacie prístroje; premietačky na diapozitívy; prenosky (gramofónové -); prenosný prehrávač; prenosný telefón; prepätie (ochranné zariadenie proti -); prerušovače; presné meracie prístroje; presné váhy; priezory (dverové -); prijímače (audio- a video -); prilby na počúvanie; prilby (jazdecké -); prilby (ochranné -); ochranné prilby na šport; prípojky (elektrotechnika); priťahovanie a ničenie hmyzu (elektrické zariadenia na -); prizmy (optika); procesory (centrálne procesorové jednotky); procesory (základné jednotky samočinného počítača); programy na počítačové hry; programy obsluhujúce počítač (nahrané -); programy (počítačové -) (stiahnuté z telekomunikačnej siete); protipožiarne ochranné odevy; prúdové usmerňovače; prúty pre prútikárov; pružné disky; publikácie (elektrické -);(stiahnuté z telekomunikačnej siete); puzdrá na cvikre; puzdrá na kontaktné šošovky; puzdrá na okuliare; pyrometre; radary; rádiá; radič článkov (elektrotechnika); rádiologické zariadenia na priemyselné účely; rádiotelefónne zariadenia; rádiotelegrafické zariadenia; rádiové výzvy (prístroje na -); rámčeky na diapozitívy; rastre na výrobu štočkov; redukcie (elektrické -); refraktometre; refraktory; registračné pokladnice; regulátory napätia automobilov; regulátory osvetlenia divadelnej scény; regulátory otáčok gramofónov; regulátory svetla (elektrické -); relé (elektrické -); reostaty; reostaty (regulátory na tlmenie svetla) elektrické reproduktory, amplióny; respirátory na filtráciu vzduchu; resuscitácia (manekín - figurína na -); učebná pomôcka; retiazky na cvikre; retiazky na okuliare; automarické riadenie pre dopravné prostriedky; riadiace panely (elektrina); röntgenové filmy exponované; röntgenové lúče (ochranné zariadenia proti - s výnimkou zariadení na lekárske účely; röntgenové prístroje a zariadenia; röntgenové prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely; röntgenové snímky s výnimkou snímok na lekárske účely; röntgenové trubice s výnimkou trubíc na lekárske účely; rozbor vzduchu (prístroje na -); rozhrania (pre počítače); rozvodné panely (elektrina); rozvodné pulty (elektrina); rozvodné skrine, spínacie skrine (elektrina); ručná krátkovlnná vysielačka; rukavice (ochranné -); rukavice (ochranné -) proti rtg. lúčom na priemyselné účely; rukavice (potápačské -); rúrky (elektroinštalačné -); rúry na laboratórne experimenty; rúry (elektroinštalačné -); rýchlomery; rýchlomery (fotografia); rýchlomery, tachometre; salinometre (prístroje na meranie obsahu soli vo vode, pôde); samoregulačné palivové čerpadlá; satelitné navigačné prístroje; satelity na vedecké účely; sčítacie stroje; selenoidné ventily (elektromagnetické prepínače); semafory (dopravné signalizačné -); sextanty; sférometre; siete (bezpečnostné -); siete (ochranné - ) proti nehodám; signalizačné panely (svetelné alebo mechanické -); signalizačné píšťalky; signalizačné zariadenie (požiarne -); signalizačné zvončeky (elektrické -); signalizačné (návesné); zvonce a zvony; signálne návestné lampáše; signály s výnimkou výbušných (hmlové -); signály (hmlové -) s výnimkou výbušných; signály vysielače elektronických -); stimulátory vedenia a riadenia dopravných prostriedkov; sirény; sklo pokryté elektrickými vodičmi; sklonomery; skrinky s nástrojmi na rozbor (mikroskopia); skrinky, škatule na reproduktory; skriňové rozvádzače (elektrina); skúmavky; skúšanie materiálu (stroje a zariadenia na -); skúšobné prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely; slnečné clony (optika); slnečné okuliare; slúchadlá (telefónne-); smerovky (smerové svetlá); snímače dymu (požiarne hlásiče); snímače (zariadenia na spracovanie údajov); skenery; šnúrky na cvikre; šnúrky na okuliare; solárne články; sonáre, ultrazvukové lokátory; sondážne plomby; sondážne zariadenia a stroje; sondy na vedecké účely; sonometre; šošovky (optické -); spájkovačky (elektrické -); špeciálne puzdrá na fotografické aparáty; spektrografy; spektroskopy; spínače; spojky elektrické; spojky elektrického vedenia; spojky na elektrické káble; spojky (elektrické -); spojovacie skrinky (elektrotechnika); sponky na nos pre plavcov a potápačov; ochranné prilby na šport; okuliare na šport; sprchovacie zariadenia pre prípad požiaru; spriahadlá elektrické; spriahaldá (akustické -); spúšte uzávierok (fotografia); štartovacie (zapaľovacie) káble v motoroch; statívy na fotoaparáty; stereoskopické zariadenia; stereoskopy; ochranné štíty na tvár; ochranné tvárové štíty; stojančeky na orysovanie; stožiare bezdrôtových telegrafov; stožiare na bezdrôtovú telegrafiu; strihacie zariadenia na strihanie filmov; sulfitometre; súradnicové zapisovače (digitálne -); sušičky na fotografie; sušičky (zariadenie na použitie v kinematografii); svahomer; svetelné bóje, majáky; svetelné tabule (reklamné -); svetelné (elektronické -); ukazovadlo (pomôcka pri vyučovaní a prednáškach); svorky (elektrické -); svorky (elektrotechnika); tachometre; tachometre dopravných prostriedkov; tachometre vozidiel udávajúce vzdialenosť; techometre vozidiel udývajúce vzdialenosť; tampóny do uší; tampóny do uší pre potápačov; taxametre; tégliky (laboratórne -); tégliky (laboratórne); telefón (prenosný -); telefónne drôty; telefónne mikrofóny; telefónne prístroje; telefónne slúchadlá; telefónny záznamník; telefotografické zariadenia; telegrafické drôty; telegrafy (prístroje); telemetre, optické diaľkomery; telemetre, optické diaľkomery; teleskopy; teleskopy na strelné zbrane; teletypy, ďalekopisné zariadenia; televízne prijímače; teodolity; teplo (prístroje na kontrolu -); teplomery s výnimkou lekárskych; teplota (snímače -); termoionické žiarivky a elektrónky; termostaty; termostaty do dopravných prostriedkov; textové procesory (zariadenia na úpravu a spracovanie textu); tkáčske lupy; tlačiarne k počítačom; tlačidlá zvončekov; tlak v automobilových pneumatikách (automatické indikátory nízkeho -); tlak (zariadenia na meranie -); tlakomery na ventily; elektrické tlmiče svetla; totalizátory; transformátory (elektrotechnika); tranzistory; trojnožky alebo statívy na fotoaparáty; trojuholníky (výstražné -); turnikety (automatické -); turnikety (mechanizmy -); tvárnicové vedenie (elektrina); účtovacie stroje; uhlomery; ukazovatele hladiny vody; ukazovatele tlaku (tlakomery); urinometre; urýchľovače častíc; ušné zátky; uzávierky (fotografia); váhy; analytické váhy; listové váhy; vákuové manometre; variometre; váženie (prístroje a nástroje na -); váženie (stroje na -); vážiace prístroje; ventily selenoidné (elektromagnetické prepínače); verniére; vesty (nepriestrelné -); videokamery; videokazety; videopásky; videotelefóny; vietor (indikátory -) (na určenie smeru vetra); viskozimetre; vlákna (značkovacie -) na elektrické drôty; vlhkomery; hygromery; vlnomery; vnútorné spojenie (zariadenia na -); voda (zariadenia na meranie hladiny -); (vodoznaky); vodiče (elektrické -); vodováhy; vodováhy , libely; voltmetre; vozidlá (navigačné prístroje -) (palubné počítače); vrecková kalkulačka; vreckové baterky (batérie do -); vrstvy elektrokeramického materiálu; výbojky elektrické s výnimkou výbojok na osvetlenie; výdajný automat; automaty na vydávanie lístkov; vypínače; vysielače elektronických signálov; vysielače (telekomunikácie); vysielacie zariadenia (telekomunikácie); výškomery; vysokofrekvenčné prístroje; výťah (zariadenie na ovládanie -); výťah (zariadenia na ovládanie -); výtokové rúrky (elektrotechnika); výtyčky (meračské laty); výtyčky, geodetické laty; výtyčky, nivelačné laty; vyučovacie prístroje; vzduchomery; zábavné zariadenia fungujúce po pripojení na externú obrazovku alebo monitor; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; záchranné a požiarne rebríky; záchranné bóje; záchranné člny; záchranné pásy; záchranné plachty; záchranné siete; záchranné vesty; záchranné zariadenia; záchranné zariadenia a prístroje na záchranu; zachytávače iskier, lapače iskier; zafír pre gramofóny; zameriavacie ďalekohľady na strelné zbrane; zámky (elektrické -); zapaľovacie (elektrické zariadenia na -); zapojovacie tabule; zariadenia na elektrické zváranie; zariadenia na kontrolu frankovania; zariadenia na meranie vzdialeností; zariadenia na rezanie oblúkom; zariadenia na spracovanie údajov; zástrčky, zásuvky (elektrické kontakty); zatavovanie plastických materiálov (elektrické zariadenia -); závažia; závitníkové kalibre; zaznamenávanie vzdialenosti (zariadenia na -); žehličky (elektrické -); železničná doprava; (bezpečnostné zariadenia pre -); zememeračské prístroje a nástroje; zememeračské reťaze; žiarovky do zábleskových prístrojov; zliatiny kovov (poistkové drôty zo -); značkovače (pomôcka na šitie); značkovacie vlákna na elektrické drôty; známky (prístroje na kontrolu poštových -); zosilňovače; zosilňovacie elektrónky; zrkadlá na kontrolovanie práce; zrkadlá (optika); zuby (chrániče -); zväčšovacie prístroje (fotografia); zväčšovacie sklá; zváracie elektródy; zváracie zariadenia (elektrické -); zváračské prilby; elektrické zváračské prístroje; prístroje na zváranie elektrickým oblúkom; elektrické signalizačné zvončeky; zvončeky (ako poplašné zariadenia); zvony (návesné -); zvuk (zariadenia na prenášanie -); zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové nahrávky (disky -); zvukové nahrávky (nosiče -); zvukové nahrávky (pásky so -); zvukové poplašné zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; zvukové signálne zariadenia; zvukovody, akustické linky.
35 - Administratívne spracovanie obchodných objednávok; reklamné agentúry; analýzy nákladov; aranžovanie výkladov; daňové priznania (príprava a vyhotovenie -); dražby; drevo (ohodnocovanie nezoťatého lesného -); fakturácia; fotokopírovanie; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; hospodárske, ekonomické predpovede; hotely (spravovanie -); informácia v počítačových súboroch (vyhľadávanie -) (pre zákazníkov); informácie (obchodné alebo podnikateľské); informačné kancelárie (komerčné -); kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; kancelárske stroje a zariadenia (prenájom -); klasifikovanie vlny; komerčné informačné kancelárie; kompilácie (štatistické -); komunikačné médiá (prezentácia výrobkov v -) pre maloobchod; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; lepenie plagátov; licencie (obchodná správa -) výrobkov a služieb pre tretie osoby; maloobchod (prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre -); marketingové štúdie; mzdy a výplatné listiny (príprava -); nábor zamestnancov; nákupné ceny, veľkoobchodné ceny (analýzy -); obchodná činnosť (pomoc pri riadení -); obchodná činnosť; (poradenstvo v -); obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; obchodné a priemyselné podniky (pomoc pri riadení -); obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné alebo podnikateľské informácie (poskytovanie -); obchodné alebo podnikateľské poradenstvo (profesionálne -); obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodné objednávky (administratívne spracovanie -); obchodné odhady; obchodné rady a informácie spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; obchodný manažment v oblasti umenia; odhady dreva v lese (nezoťatého); odhady (obchodné -); odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); ohodnocovanie lesného dreva (nezoťatého); organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; personálne poradenstvo; písanie na stroji; počítačové databázy (zbieranie údajov do -); podniky (služby poskytované v súvislosti so sťahovaním -); podpora predaja (pre tretie osoby); podniky (služby poskytované v súvislosti so sťahovaním-; podpora predaja (pre tretie osoby); pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pomoc pri riadení priemyselných alebo obchodných podnikov; poradenstvo pri vedení podnikov; poradenstvo v obchodnej činnosti; poradenstvo (odborné obchodné-); porovnávania cien (služby -); posudzovanie efektívnosti v obchodnej činnosti; predajné automaty (prenájom -); predplácanie novín a časopisov (zabezpečovanie -); predplatné pre tretie osoby (zaobstarávanie -); predplatné telekomunikačných služieb; predpovede (hospodárske alebo ekonomické-); predvádzanie tovaru; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; premiestňovanie prevádzok a podnikov (služby týkajúce sa -); prenájom kancelárskych strojov a zariadenia; prenájom kopírovacích strojov; prenájom kopírovacích strojov; prenájom predajných automatov; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; prepisovanie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; prieskum (obchodný-); príprava inzertných stĺpcov; public relations; reklama; reklama (on line-) na počítačovej komunikačnej sieti; reklamné agentúry; reklamné materiály (rozširovanie -) zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); reklamné materiály (vydávanie a aktualizovanie-); reklamné oznamy (rozširovanie -); reklamné plochy (prenájom -); reklamné služby (zásielkové-); reklamné texty (uverejňovanie -); reprografia dokumentov; revízia účtov; riadenie obchodných alebo priemyselných podnikov (poskytovanie pomoci pri -); riadenie (poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského-); rozhlasová reklama; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; sekretárske služby; služby outsoucingu; služby porovnávania cien; sponzori (vyhľadávanie -); spotrebitelia (obchodné informácie a rady -); spracovanie textov; správa (obchodná -) licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; sprostredkovateľne práce; štatistické kompilácie; stenografia; telekomunikačné služby (predplatné-); televízna reklama; televízne reklamy; testovanie (psychologické -) na účely výberu; texty (spracovanie -); účtovníctvo; účty (zostavovanie výpisov z -); umenie (obchodný manažment v oblasti -); vedenie kartoték v počítači; vedenie účtovných kníh; výber osôb pomocou psychologických testov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); vyhľadávanie sponzorov; vylepovanie plagátov; výpisy z účtu (robenie -); vzorky tovarov (distribúcia-); zabezpečovanie novinového predplatného (pre predplatiteľov); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); zbieranie údajov do počítačových databáz; zhromažďovanie výstrižkov z časopisov (služby zaoberajúce sa -); zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
36 - Bankové služby priamo k zákazníkom (homebanking); bankovníctvo; burzové maklérstvo; byty (prenájom -); ceniny (vydávanie -); cennosti (úschova-); cestovné šeky (vydávanie -); colné služby; daňové odhady (služby); dôchodkové fondy (služby na využívanie -); elektronický prevod kapitálu; faktoring; financovanie (spracovanie -); finančné informácie; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné poradenstvo; finančné služby; finančné sponzorstvo; finančný lízing; garancie, záruky, kaucie; hypotéky (poskytovanie pôžičiek); informácie o poistení; informácie (finančné-); investície (kapitálové-); investovanie kapitálu; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; kapitálové investície; kaucie, záruky, garancie; kaucie, záruky, ručenie; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); klíring (zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné platenie); konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; konzultačné služby (finančné-); kurzové záznamy na burze; likvidácia podnikov (finančné služby); lízing (finančný-); nájomné domy (vedenie -); nájomné (inkasovanie -); náklady na opravy (oceňovanie -); nehnuteľnosti (oceňovanie a odhady -); nehnuteľnosti (prenájom -); nehnuteľnosti (správa-); nehnuteľnosti (sprostredkovateľská činnosť s -); nehody (poistenie proti -); oceňovanie a odhady (daňové); oceňovanie alebo odhadovanie numizmatických zbierok; oceňovanie mincí; oceňovanie nákladov na opravu; oceňovanie nehnuteľností; oceňovanie šperkov; oceňovanie starožitností; oceňovanie umeleckých diel; oceňovanie známok; oceňovanie (finančné-) (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); odhady a oceňovanie (daňové); odhady daňové (služby); organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; overovanie šekov; platenie splátok; poistenie (informácie o -); poistenie (zdravotné-); poistenie (pri námornej preprave); poistky životné; poistky (uzatváranie -); poistno-technické služby (štatistika); poradenstvo v oblasti poistenia, pôžička (záručná-); pôžičky (finančné); prenájom bytov; prenájom fariem; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; prevody (platobné-) vykonávané elektronicky; realitné kancelárie; šeky (overovanie -); šperky (oceňovanie -); sporiteľne; správa nehnuteľností; správcovstvo; spravovanie financií; sprostredkovanie poistenia; sprostredkovanie záruk; sprostredkovanie (maklérstvo); sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; starožitnosti (oceňovanie-); ubytovacie kancelárie (byty); umelecké diela (oceňovanie -); úschova cenností; úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach; úverové banky; úverové debetné karty (služby -); úverové kreditné karty (služby-); uzatváranie poistiek proti požiaru; vyberanie nájomného; vydávanie cenných papierov; vydávanie cestovných šekov; vydávanie kreditných kariet; záložne (prevádzkovanie -); záruky, kaucie; záruky, kaucie, ručenie; zbieranie peňazí na dobročinné účely; zbierky (organizovanie -); zmenárenské služby; známky (oceňovanie -); zriaďovanie fondov.
38 - Elektronická pošta; hlasová odkazová služba; káblová televízia (vysielanie-); komunikácia prostredníctvom optických káblov; mobilné telefóny (komunikácia-); počítačová komunikácia; počítačové terminály (komunikácia pomocou -); posielanie správ; posielanie telegramov; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; pošta (elektronická -); prenájom faxových prístrojov; prenájom modemov; prenájom prístrojov na prenos správ; prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí; prenájom telefónov; prenájom telekomunikačných prístrojov; prenájom zariadení na prenos informácií; prenášanie správ telegrafmi; prenos faxom; prenos signálu pomocou satelitu; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; prenos telegramov; prenosy správ alebo obrázkov pomocou počítačov; prenosy správ faxmi; priestor na diskusiu (poskytovanie -) na internete; prístupový čas do svetových počítačových sietí (prenájom -); rozhlasové vysielanie; satelit (prenos signálu pomocou -); služby poskytované elektronickými tabuľami (telekomunikačné služby); služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; spravodajské agentúry; telefonická komunikácia; telefonické služby; telegrafická komunikácia; telegrafné služby; telegramy (posielanie -); telegramy (prenos -); telekomunikácie (informácie o -); telekomunikačné informácie; telekomunikačné kanály (poskytovanie -) na telenákupy; telekonferenčné služby ; telenákupy (poskytovanie telekomunikačných kanálov na -); televízne vysielanie; telexové služby; tlačové kancelárie; vstup do telekomunikačných sietí (služby zabezpečujúce -); vysielanie káblovej televízie; vysielanie (rádiové-); vysielanie rozhlasové -); vysielanie (televízne -); výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami).
39 - Automobilová preprava; automobily (prenájom-); balenie tovaru; cennosti (preprava -); cestujúci (preprava -); cestujúcich (sprevádzanie -); chladiace zariadenia (prenájom -); distribúcia energie; distribúcia tovaru na dobierku; doprava nákladná (kamiónová); doprava ropovodom; doprava (informácie o -); doprava (rezervácia-); dopravné prostriedky (ťahanie alebo vlečenie -) pri poruchách; dopravovanie vlečnými člnmi; doručovacie služby, kuriérske služby; doručovanie balíkov; doručovanie kvetov; doručovanie novín a časopisov; doručovanie tovaru; dovoz, doprava; električky (preprava -); energia (distribúcia -); exkurzie (organizovanie -); frankovanie poštových zásielok; informácie o doprave; informácie o preprave; informácie o skladovaní; kamiónová nákladná; doprava; kuriérske služby; kuriérske služby (dokumenty alebo tovar); kvety (doručovanie -); lámanie ľadu; lode (uvoľňovanie uviaznutých-); lodná doprava; lodná preprava tovaru; lodná trajektová doprava; nábytok (preprava -); nakladanie, vykladanie v dokoch; námorná doprava (sprostredkovanie-); námorná preprava; nosenie batožín; nosiče na automobily (prenájom -); obsluhovanie prieplavových vrát; okružné plavby (organizovanie -); organizovanie ciest; organizovanie exkurzií; organizovanie turistických plavieb; osobná doprava; pancierové vozidlá (doprava -); parkovanie automobilov (služby -); pilotovanie (riadenie lietadiel); podmorské záchranné práce; poruchy (ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri -); poskytovanie pomoci pri doprave; požičiavanie nosičov na autá; požičiavanie potápačských skafandrov; prenajímanie plavidiel (člnov, lodí); prenájom automobilov; prenájom chladiarenských boxov; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom garáží; prenájom koní; prenájom miesta na parkovanie; prenájom nákladných vozňov; prenájom pojazdných kresiel; prenájom potápačských oblekov; prenájom potápačských zvonov; prenájom pretekárskych vozidiel; prenájom skladísk; prenájom skladovacích kontajnerov; prenájom vozidiel; preprava a skladovanie odpadu; preprava cenností; preprava cestujúcich; preprava nábytku; preprava ropovodom; prepravné služby; prieplavové vráta (riadenie -); remorkáž; rezervácia miesteniek na; cestovanie; rezervácia (v doprave -); riečna doprava; rozvod elektriny; sanitka (prevoz -); skladovacie kontajnery (prenájom -); skladovanie; skladovanie tovaru; skladovanie údajov a dokumentov elektronicky uložených; skladovanie (informácie o -); sklady (prenájom -); služby v doprave a preprave; sprevádzanie turistov; sprostredkovanie prenájmu lodí; sprostredkovanie prepravy; sťahovanie; sťahovanie nábytku; ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách; taxislužba; turistické prehliadky; úschova lodí a člnov; uskladnenie tovaru; uskladňovanie plavidiel (člnov, lodí); uviaznuté lode (uvoľňovanie -); uvoľňovanie uviaznutých lodí; vlečenie alebo ťahanie dopravných prostriedkov pri poruchách; voda (rozvod -); voda (zásobovanie -); vodiči (služby -); výletné lode (služby poskytované -); výlety (organizovanie -); vypúšťanie satelitov pre zákazníkov; vzdušná doprava; záchrana lodí, plavidiel; záchrana (podmorská -); záchranné služby; zájazdy rezervácia -); železničná preprava.
40 - Bielenie látok; chrómovanie; cínovanie; dámske krajčírstvo, šitie; dekontaminácia nebezpečných odpadov; drevo (spracovanie -); drevo (stínanie, pílenie a kálanie -); elektrolytické pokovovanie; energia (výroba -); farbenie kožušín; farbenie látok; farbenie textilu a textílií; farbenie (služby spojené s -); fotoateliéry (služby -); fotografické filmy (vyvolávanie -); fototlač; fúkanie skla; galvanizácia, pozinkovanie; garbiarstvo; hobľovanie; impregnácia látok (ohňovzdorná -); informácie o úprave a spracovaní materiálov; kadmiovanie; kalandrovanie látok; kalenie kovov; keramika (pálenie -); kinematografické filmy (spracovanie -); klimatizačné zariadenia (prenájom -); knihárstvo; konzervovanie potravín a nápojov; kotlárstvo; kováčstvo; kovové materiály (pokovovanie -); koža (farbenie -); koža (spracovanie -); kožušiny (opracovanie -); kreslenie, rysovanie laserom; laminovanie; látky (ohňovzdorná úprava -); lemovanie alebo obšívanie látok; lemovanie šiat; leštenie kože, satinovanie; leštenie kožušín; leštenie optického skla; leštenie optických skiel; leštenie trením; likvidácia odpadu; lisovanie ovocia; litografická tlač; magnetizácia; mletie; mlynárstvo; nekrčivá úprava šatstva; obrábanie kovov; obrusovanie; obuv (farbenie -); oddeľovanie farieb; odlievanie kovov; odpad (likvidácia -); odpad (recyklácia -); odpad (spaľovanie -); odpad (spracovanie -); odstraňovanie, stieranie povrchov; ofsetová tlač; ofsetové tlačenie, ofsetová tlač; ohňovzdorná impregnácia látok; ohňovzdorná úprava textilu; ovzdušie (odstraňovanie pachov z -); pánske krajčírstvo; papier (spracovanie -); papier (úprava -); pílenie; plátovanie, pokovovanie; pokovovanie; pokovovanie kovových materiálov; pokovovovanie, plátovanie; poniklovanie, plátovanie niklom; popúšťanie kovov; potraviny (zmrazovanie -); pozlacovanie; pozlacovanie, plátovanie zlatom; predzrážanie látok; prenájom generátorov; prenájom klimatizačných zariadení; prenájom pletacích strojov; prenájom vykurovacích zariadení; preparovanie živočíchov; prešívanie; prešívanie oblečenia; protimoľová úprava kožušín; protimoľová úprava textílií; rafinácia; rámovanie umeleckých diel; recyklácia odpadu; rysovanie laserom, kreslenie; rytie, gravírovanie; satinovanie kožušín; sedlárska výroba; serigrafia, sieťotlač; spájanie materiálov na objednávku (pre tretie osoby); spájanie materiálov (pre tretie osoby); spájanie materiálov (pre tretie osoby); spájkovanie; spaľovanie odpadu; spracovanie a úprava materiálov (informácie o -); spracovanie kožušín; spracovanie ropy; striebrenie, plátovanie striebrom; strihanie látok (služby -); strihanie látok (strihová služby); súkanie; textil (apretácia -); textil (úprava -); textílie (úprava -); textilné látky (úprava -); tkanín (úprava -); tlačenie vzorov; tlač, tlačenie; tónovanie skla; triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu; údenie potravín; umelecké diela (rámovanie -); úprava látok (vodovzdorná -); úprava odevov; úprava šatstva proti zrazeniu; úprava textilu proti moľom; valchovanie; vlna (spracovanie -); voda (úprava -); vodovzdorná impregnácia látok; vulkanizácia (úprava materiálov); vykurovacie zariadenia (prenájom -); vypaľovanie keramiky; výroba energie; vyšívanie; vyvolávanie filmov; vzduch (čistenie -); vzduch (osviežovanie -); zabíjanie zvierat na bitúnku; zákazka (spracovanie kožušín na -); zhotovovanie kópií kľúčov; zinkografia, výroba štočkov; zmrazovanie potravín; zubný laborant (služby -); zváranie; zvieratá (zabíjanie na bitúnku -).
41 - Akadémie (vzdelávanie); cirkusy; cvičenie (praktické -); (ukážky); dekorácie (prenájom -); detské školky; diaľkové štúdium; digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach; diskotéky (služby); divadelné dekorácie (prenájom -); divadelné predstavenia; drezúra zvierat; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); estrády (služby v oblasti -); filmová tvorba; filmové premietačky a ich príslušenstvo (prenájom-); filmové štúdiá; filmy (prenájom -); formátovanie textov s výnimkou na reklamné účely; fotografické reportáž; fotografovanie; fotografovanie na mikrofilm; golfové ihriská (poskytovanie služieb-); gymnastický výcvik; hracie automaty (prevádzkovanie priestorov s -); hranie o peniaze; hudobné skladateľské služby; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; internátne školy; kaligrafia (služby -); kasína prevádzkovanie -); kempingy (služby v -) so športovým programom; klubové služby (výchovno-zábavné-); kluby zdravia (telesné cvičenia); knihy (vydávanie -); knižnice (služby pojazdných -); knižnice (požičovne kníh); koncertné siene, sály; konferencie (organizovanie a vedenie -); kongresy (organizovanie a vedenie -); korešpondenčné kurzy; lotérie (organizovanie-); meranie času na športových podujatiach; múzeá (prevádzkovanie -); nahrávacie štúdiá (služby -); nahrávanie videopások; nočné kluby; obveselenie; orchestre (služby poskytované -); organizácia a vedenie dielní na výučbu; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie športových súťaží; organizovanie súťaží krásy; organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie živých vystúpení; parky (zábavné-); pedagogické informácie; písanie textov (okrem reklamných); plánovanie a organizovanie večierkov; pojazdné knižnice (služby -); pomoc pri výbere povolania (poradenstvo v oblasti vzdelávanie); poskytovanie elektronických publikácií on line (bez možnosti kopírovania); poskytovanie (on line -) počítačových hier (z počítačových sietí); postsynchronizácia, dabing; posunková reč (tlmočenie -); požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; požičiavanie potápačského výstroja; požičiavanie športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; požičiavanie videopások; požičiavanie kníh (knižnice); praktický výcvik (ukážky); prázdninové tábory (služby-); (zábava); prázdninové tábory (služby poskytované -) (zábava); predstavenia (organizovania-) (manažérske služby); predstavenia (výroba divadelných alebo iných -); prekladateľské služby; prenájom audionahrávok; prenájom audioprístrojov; prenájom dekorácií; prenájom divadelných dekorácií; prenájom kinematografických filmov); prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; prenájom potápačského výstroja; prenájom rozhlasových a televíznych prijímačov; prenájom štadiónov; prenájom tenisových kurtov; prenájom videokamier; prenájom videorekordérov; prevádzkovanie karaoke; prevádzkovanie kinosál; prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; prevádzkovanie športových zariadení; redigovanie scenárov; rekreácia (informácie o možnostiach -); rekreácia (služby pre oddych a -); reportérske služby; rezervácia vstupeniek; rozhlasová zábava; rozhlasové a televízne prijímače (prenájom -); rozhlasové a televízne programy (výroba -); semináre (organizovanie a vedenie -); školenie; škôlky (detské-); skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); športové podujatia (meranie času na -); športoviská (služby -); športový výstroj (prenájom -) s výnimkou dopravných prostriedkov; štadióny (prenájom-); strihanie videopások; štúdiá (filmové -); súťaže (organizovanie športových -); súťaže (organizovanie vedomostných a zábavných -); sympóziá (organizovanie a vedenie -); telesné cvičenie; televízna zábava; televízne prijímače (prenájom rozhlasových a -); televízne programy (výroba rozhlasových a -); texty (písanie -) (okrem reklamných); texty (zverejňovanie -) okrem reklamných; titulky; tlmočenie posunkovej reči; tvorba videofilmov; umelecké módne agentúry; večierky (organizovanie a plánovanie -); vedenie koncertov (organizovanie a -); videopásky (nahrávanie na -); videopásky (prenájom -); voľba povolania (poradenstvo pri -) (poradenstvo v oblasti vzdelávania); vstupenky (predaj -) na zábavné predstavenia; vstupenky (rezervácia-); výchova (náboženská-); výcvik; vydávanie kníh; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vydávanie (on line -) kníh a časopisov v elektronickej forme; výroba divadelných alebo iných predstavení; výroba rozhlasových a televíznych programov; výroba (tvorba) videofilmov; vyučovanie; vyučovanie, vzdelávanie; vzdelávanie; zábava, pobavenie; zábavné parky; živé predstavenie; zoologické záhrady (prevádzkovanie -); zvieratá (cvičenie -); zvukové nahrávacie zariadenia (prenájom -).
42 - Aktualizovanie počítačových programov; analýzy výťažnosti ropných polí; architektonické poradenstvo; architektúra (architektonické služby); bádanie (podmorské-); bakteriologický výskum; chémia (služby v oblasti -); chemické analýzy; chemický výskum; dizajnérstvo (módne-); expertízy (geologické-); expertízy (inžinierske práce); fyzika (výskum v oblasti -); geodézia; geologické expertízy; geologický prieskum; geologický výskum; grafické dizajnérstvo; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačových programov; interiérová výzdoba; internetové vyhľadávače (poskytovanie -); kalibrácia; kontrola kvality; kontrola ropných veží; kozmetika (výskum v oblasti -); materiál (skúšky-); meteorologické informácie; módne dizajnérstvo; návrh počítačových systémov; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; obnovovanie počítačových databáz; ochrana proti zavíruseniu počítačov (služby -); ochrana proti zavíruseniu počítačov (služby -); ochrana životného prostredia (výskum v oblasti -); overovanie pravosti umeleckých diel; počítače (prenájom -); počítačové databázy (obnovovanie -); počítačové programovanie; počítačové programy (aktualizovanie -); počítačové programy (inštalácia-); počítačové programy (poradenstvo v oblasti -); počítačové programy (zhotovovanie kópií -); počítačové systémy (návrh -); počítačový hardvér (poradenské služby v oblasti -); podmorský výskum; poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru; poradenstvo v oblasti počítačových programov; poradenstvo v oblasti úspory energie; poskytovanie internetových vyhľadávačov; posudzovanie ropných polí; predpovede počasia; predpovede počasia, meteorologické služby; prenájom počítačov; prenájom počítačového softvéru; prenájom webových serverov; prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie); prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; priemyselné dizajnérstvo; prieskum ropných polí; prieskum v oblasti využitia počítačov; prieskum (geologický -); prieskum (ropný-); prieskumy (inžinierske práce); projektovanie stavieb; projekty (štúdie technických -); ropa (vyhľadávanie -); alebo ropný prieskum; servery (prenájom webových-); servis počítačových programov; skúšky materiálov; softvér (prenájom počítačového-); stavebné výkresy (vypracovanie -); štúdia technických projektov; štúdie technických projektov, projektová činnosť; technická kontrola automobilov; technický prieskum; textil (skúšanie -); tvorba softvéru; udržiavanie (vytváranie a -) počítačových stránok (webových stránok) pre zákazníkov; umelecké diela (overovanie pravosti -); urbanistické plánovanie; úspora energie (poradenstvo v oblasti -); výskum a vývoj nových; výrobkov (pre zákazníkov); výskum v oblasti ochrany životného prostredia; výskum (biologický-); výskum (geologický -); výskum (strojársky-); výťažnosť ropných polí (analýzy-); vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových) pre zákazníkov; vytváranie oblakov; výzdoba interiérov; zememeračstvo; zhotovovanie kópií počítačových programov.
45 - Agentúry (manželské -) (svadobky); arbitráž (služby); autorské práva (spravovanie -); batožina (kontrola -) z bezpečnostných dôvodov; bezpečnosť (inšpekcia tovární kvôli -); bezpečnosť (poradenstvo v oblasti -); byty a domy (obývanie -) počas neprítomnosti majiteľov; civilná ochrana; detektívne kancelárie; deti (opatrovanie -) doma; domáce zvieratá (opatrovanie -) doma; doménové mená (registrácia -); duševné vlastníctvo (sledovacie služby v oblasti -); hasenie požiaru; hasiace prístroje (prenájom -; horoskopy (zostavovanie -); inšpekcia továrne kvôli bezpečnosti; komerční právnici (služby -); kontrola batožiny z bezpečnostných dôvodov; krematóriá (služby -); licencie na počítačové programy (právne služby); licencia práv duševného vlastníctva; manželské agentúry (svadobky); mediačné služby; nájdené predmety (vrátenie-); nezvestné osoby (pátranie po -); nočná stráž; nočné stráženie; obleky a večerné šaty (požičiavanie -); obývanie bytov a domov počas neprítomnosti majiteľov; opatrovanie detí doma; opatrovanie domácich zvierat doma; organizovanie náboženských obradov; osobní strážcovia; osoby (pátranie po minulosti-); otváranie bezpečnostných zámkov; pátranie po minulosti osôb; pátranie po nezvestných osobách; pátranie po stratených osobách; počítačové programy (licencie na -) (právne služby); pohrebné služby; pohreby; poradenstvo v oblasti bezpečnosti; poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; požičiavanie oblečenia; požičiavanie oblekov a večerných šiat; požičiavanie odevov; požičovňa šiat; práva duševného vlastníctva (licencie na -); práva duševného vlastníctva (poradenstvo v oblasti -); právny výskum; prenájom hasiacich prístrojov; prenájom protipožiarnych alarmov; protipožiarne alarmy (prenájom-); registrácia doménových mien; sledovacie služby v oblasti duševného vlastníctva; sledovanie alarmov proti krádeži; spravovanie autorských práv; sprevádzanie do spoločnosti; sprevádzanie do spoločnosti (gardedáme); večerné šaty a obleky (požičiavanie -); vrátenie nájdených predmetov; zoznamovacie služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  17.01.06, 17.05.25, 26.01.05, 27.03.15, 29.01.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, zelená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PRO IT SERVICES, s.r.o.; Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  ABELOVSKÝ & ŠULVA LEGAL s.r.o.; Hlučínska 1, 831 03 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1777-2009
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1777-2009
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.12.2009 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 07.01.2010 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania 12.02.2010 Typ Odoslané
POZ 1777-2009
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku