Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1775-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1775-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.09.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Periodiká; noviny; lístky; skicáre; brožúry; zošity; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; knihy; obaly (papiernický tovar); písacie potreby; tlačoviny; tlačené publikácie; papiernický tovar; časopisy (periodiká); školské potreby (papiernický tovar).
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných oznamov; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); rozhlasová reklama; televízna reklama; marketingový prieskum; správa počítačových súborov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prieskum verejnej mienky; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); obchodné informácie a rady spotrebiteľom; zostavovanie štatistík; vyhľadávanie sponzorov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; tvorba reklamných filmov; marketing; obchodné sprostredkovateľské služby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; navrhovanie reklamných materiálov; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama).
41 - Informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); kurzy telesného cvičenia; požičiavanie hračiek; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; organizovanie a vedenie seminárov; telesná výchova; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); vydávanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; vydávanie kníh; detské škôlky (vzdelávanie); praktický výcvik (ukážky); online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografovanie; koučovanie (školenie); online poskytovanie audiozáznamov (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.08, 05.05.20, 05.05.21, 25.03.01, 29.01.15, 26.02.05, 26.07.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, fialová, tyrkysová, žltá, zelená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Baby Balance; Hanácka 4, Bratislava-Ružinov 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bukovinský & Chlipala, s.r.o.; Svätoplukova 30, Bratislava-Ružinov 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1775-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 09.09.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1775-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 07.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 07.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 07.09.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 07.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.09.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.09.2022 Typ Odoslané
POZ 1775-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku