Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1773-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1773-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.08.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 21, 24, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Svadobné oznámenia; obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; obrazy.
21 - Porcelánové, keramické, kameninové, terakotové alebo sklenené umelecké predmety; šálky s logom.
24 - Nažehľovacie textílie; textílie na vyšívanie s predkresleným vzorom; potlačený kartún; textilné etikety ; textilné nástenné dekorácie; ozdobné obliečky na vankúše.
40 - Tlačenie vzorov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.99.22, 27.99.11, 26.01.15, 26.01.22, 03.07.24, 03.07.13 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kissová Veronika; Kollárova 11, 900 27 Bernolákovo; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.; Koprivnická 36, 841 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2019 10/2019 BA3M
 
POZ 1773-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1773-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 15.08.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 15.08.2019 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 15.08.2019 Typ Doručené
1c Plná moc 15.08.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 16.08.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.08.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 10.09.2019 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.09.2019 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 11.09.2019 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 12.09.2019 Typ Interné listy
POZ 1773-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku