Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1771-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232984 
(151)  Dátum zápisu  14.08.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1771-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.10.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.05.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.10.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklamné agentúry; rozširovanie reklamných prospektov priamo alebo poštou zákazníkom, rozširovanie vzoriek tovarov; rozhlasová reklama, televízna reklama.
38 - Rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie.
41 - Vzdelávanie osôb; pobavenie, rozptýlenie, služby na oddych a rekreáciu osôb; prezentácia umeleckých a literárnych diel na kultúrne alebo vzdelávacie účely pre verejnosť. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.15, 29.01.04, 29.01.03, 29.01.05, 29.01.01, 01.15.01, 27.03.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  ružová, fialová, modrá, bledomodrá, zelená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Jemné Melódie, s.r.o.; Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  24.10.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2012 05/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.10.2012 10/2012 FG3M
 
POZ 1771-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1771-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť inde neuvedená 29.09.2011 Typ Doručené
2 všeobecný spis - chýba ZTS/znenie/vyobrazenie 25.10.2011 Typ Interné listy
3 Doplnenie materiálov 24.10.2011 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.11.2011 Typ Platba
5 výsledok rešerše 16.01.2012 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.01.2012 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 21.03.2012 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 27.03.2012 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.08.2012 Typ Odoslané
10 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 03.03.2021 Typ Doručené
11 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 01.10.2021 Typ Doručené
11a Plná moc 01.10.2021 Typ Doručené
12 Žiadosť o zápis prechodu 01.10.2021 Typ Doručené
12a Doklad o prechode 01.10.2021 Typ Doručené
12b Osvedčovacia doložka 01.10.2021 Typ Doručené
12c Plná moc 01.10.2021 Typ Doručené
13 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 01.10.2021 Typ Doručené
13a Plná moc 01.10.2021 Typ Doručené
14 Žiadosť o zápis prevodu 04.10.2021 Typ Doručené
14a Doklad o prevode 04.10.2021 Typ Doručené
14b Plná moc 04.10.2021 Typ Doručené
15 vyžiadanie poplatku 15.10.2021 Typ Odoslané
16 vyžiadanie poplatku 15.10.2021 Typ Odoslané
17 Žiadosť o zápis prechodu 15.10.2021 Typ Doručené
17a Osvedčovacia doložka 15.10.2021 Typ Doručené
17b Doklad o prechode 15.10.2021 Typ Doručené
17c Osvedčovacia doložka 15.10.2021 Typ Doručené
17d Plná moc 15.10.2021 Typ Doručené
18 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 19.10.2021 Typ Platba
19 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 19.10.2021 Typ Platba
POZ 1771-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku