Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1768-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251607 
(151)  Dátum zápisu  16.01.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  16.01.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1768-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.08.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.03.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 39, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektronické publikácie (sťahovateľné).
16 - Tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; časopisy; noviny; periodiká; knihy; katalógy; prospekty; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; fotografie; pohľadnice; listový papier; ročenky; kalendáre; oznámenia (papiernický tovar); obálky (papiernický tovar); tlačivá (formuláre); tlačené reklamné materiály.
35 - Vydávanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozmnožovanie dokumentov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; spravovanie textov; služby predplácania novín a časopisov; zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prehľad tlače (výstrižkové služby); písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; platené reklamné služby typu "klikni sem"; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; navrhovanie reklamných materiálov; prenájom bilbordov; cielený marketing; vonkajšia reklama; marketing v rámci vydávania softvéru.
39 - Doručovanie novín a časopisov.
41 - Vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie kníh; tvorba rozhlasových a televíznych programov; náboženská výchova; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografické reportáže; fotografovanie; reportérske služby; písanie textov; kaligrafické služby; zalamovanie textov (nie na reklamné účely); poskytovanie nesťahovateľných filmov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); tvorba videozáznamov na podujatiach. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.01.03, 25.01.06, 26.01.14, 11.03.02, 24.11.01, 24.13.01, 24.01.05, 07.05.08, 07.05.10, 07.03.03, 25.01.09, 05.07.10, 05.01.19, 02.01.01, 27.05.15, 11.03.09, 26.04.16, 26.04.24, 26.04.98, 27.05.24, 27.01.13, 29.01.15 
(540) Vyjadrenie