Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1768-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  235089 
(151)  Dátum zápisu  11.07.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1768-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.11.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.04.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.09.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  14, 35, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  14 - Drahé kovy, ich zliatiny a výrobky z týchto materiálov alebo nimi pokovované, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; šperky, drahokamy; hodinárske výrobky a chronometre.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby so šperkami zo striebra, zlata, platiny a iných drahých kovov.
37 - Opravy a údržba šperkov a hodín. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  KORAI 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Korai Zoltán; Gazdovská 2697/19, 945 01 Komárno; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.11.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.04.2013 4/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2013 9/2013 FG3M
 
POZ 1768-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.12.2012 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1768-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 23.11.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.12.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 22.01.2013 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.01.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 21.02.2013 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 26.02.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.07.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 28.03.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 18.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.11.2022 Typ Odoslané
POZ 1768-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku