Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1762-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1762-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.09.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 32, 35, 39, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Výživové doplnky; minerálne výživové doplnky; potraviny pre dojčatá.
32 - Vody (nápoje); prípravky na výrobu sýtenej vody; minerálne vody; stolové vody; sýtené vody; nealkoholické nápoje.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s nealkoholickými nápojmi, minerálnymi vodami, stolovými vodami a sýtenými vodami; online maloobchodné a veľkoobchodné služby s nealkoholickými nápojmi; minerálnymi vodami, stolovými vodami a sýtenými vodami; on-line podpora predaja (pre tretie osoby) prostredníctvom internetu; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; písanie reklamných textov; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; marketing; prenájom predajných stánkov; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok.
39 - Plnenie fliaš; balenie tovarov; skladovanie tovarov; doručovanie tovarov.
41 - Edukačná činnosť; vzdelávanie; školenia; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie a vedenie konferencií, kongresov a sympózií; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; odborné preškoľovanie; organizovanie kultúrnych podujatí. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.24, 26.04.22, 27.05.24, 27.05.15, 26.01.05, 26.11.08, 24.09.10, 27.05.11, 27.01.08, 27.07.11, 29.01.07 
(540) Vyjadrenie