Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1760-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234945 
(151)  Dátum zápisu  13.06.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1760-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.11.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.03.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.08.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 39, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Tlačoviny všetkých druhov; tlačiarenské výrobky; noviny; časopisy; knihy; periodická a neperiodická tlač; fotografie; kalendáre; plagáty; letáky; drobné reklamné predmety z papiera patriace do tejto triedy; katalógy; propagačné materiály patriace do tejto triedy, a to samolepky pre domácnosť a na kancelárske účely; reklamné tlačoviny; vizitky; hlavičkový papier.
35 - Vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, diplomov a reklamných ocenení na všetkých druhoch nosičov; uverejňovanie reklamných textov; reklama; činnosť reklamnej agentúry.
39 - Doručovanie novín a časopisov.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť; publikačná činnosť s výnimkou vydávania reklamných alebo náborových textov; výchovná, vzdelávacia a zábavná činnosť; vydávanie online kníh a časopisov v elektronickej forme. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  NPZ Neue Pressburger Zeitung 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mattig Management Partners s. r. o.; Františkánske Námestie 7, 811 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  GENiUM, Holakovský Štefan, Ing.; Drobného 13, 841 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.11.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.03.2013 3/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.08.2013 8/2013 FG3M
 
POZ 1760-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 06.12.2012 20,00 EUR
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.12.2012 183,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1760-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.11.2012 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 26.11.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 26.11.2012 Typ Doručené
08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 10.12.2012 Typ Platba Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 11.12.2012 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 12.12.2012 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.12.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 09.01.2013 Typ Interné listy
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 10.01.2013 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie POZ 10.01.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.06.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 28.03.2022 Typ Doručené
POZ 1760-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku