Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1758-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234909 
(151)  Dátum zápisu  12.06.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1758-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.11.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.03.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.08.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 21, 32, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačový softvér; programy na počítačové hry; nahrané počítačové programy; počítačové zariadenia; počítačová pamäť zariadení; počítačové programy na hranie hier; počítačové programy s hrami (softvér); programy na počítačové hry a video; nahrané počítačové programy; vopred nahrané počítačové programy; počítačový softvér na počítačové hry; softvér na počítačové hry; disky na počítačové hry; počítačový softvér na prepojenie; počítačové modemy; počítačový sieťový hardvér; počítačové programy na hranie hier; počítačový softvér v oblasti vzdelávania detí; počítačový softvér na automatizáciu skladovania dát; počítačový softvér, ktorý povoľuje hranie hier; počítačový softvér spojený s riadením finančných transakcií; počítačový softvér na snímanie obrazcov a dokumentov; počítačový softvér na vytvorenie finančných modelov; rozsiahla počítačová sieť (WAN sieť); videohry (počítačové hry) v podobe počítačových programov zapísaných na dátové nosiče; videoherné programy (počítačový softvér); LAN (miestna počítačová sieť) operačný softvér; počítačové operačné programy; interaktívne multimediálne počítačové programy; interaktívne multimediálne počítačové hry; interakčné multimediálne počítačové herné programy; stiahnuteľné počítačové herné programy; počítačové terminále; počítačové hry; počítačové programy; počítačové programy s hrami sťahované z internetu (softvér); softvér so zábavnými počítačovými hrami; registračné pokladnice; počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počítače; počítačové programy na riadenie projektov; počítačové programy na spracovanie údajov; lokálna počítačová sieť; LAN počítačové systémy; interaktívny zábavný softvér používaný s osobnými počítačmi; interaktívny zábavný softvér používaný s počítačmi; interaktívne počítačové programy; počítačový hardvér; kazety s počítačovými hrami; videohry nahrané na disku (počítačový softvér); počítačové programovacie zariadenia.
16 - Príručky pre počítače; počítačové príručky; katalógy týkajúce s počítačového softvéru; inštruktážne manuály pre počítačový softvér; knihy.
21 - Sklo okrem stavebného (surovina alebo polotovar); surové sklo a sklo ako polotovar okrem skla pre stavebníctvo; tvarované sklo; svietiace sklo (okrem stavebného skla); sklenené nádoby (domáce potreby); sklené nádoby; sklenené poháre.
32 - Minerálna voda.
35 - Spravovanie počítačových súborov; vedenie počítačových databáz; vedenie kartoték v počítači; vedenie podnikovej dokumentácie pomocou počítača; riadenie počítačovej databázy; spravovanie počítačových databáz; spravovanie počítačových súborov (kartoték); obchodné informačné služby poskytované online z počítačovej databázy alebo z internetu; kontroly prostredníctvom počítačov; počítačové spracovanie údajov; počítačové spracovanie dát; poskytovanie obchodných údajov pomocou počítačov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií prostredníctvom počítačov; prieskum trhu prostredníctvom počítačovej databázy; objednávanie skladových zásob pomocou počítača; riadenie skladových zásob pomocou počítačov; obchodný alebo podnikateľský prieskum pomocou počítačov; spracovanie obchodných informácií prostredníctvom počítačov; riadenie reštauračných podnikov pre tretie osoby; obchodné poradenské služby pri zakladaní reštaurácií; obchodné poradenské služby prevádzky reštaurácií; prieskum trhu; analýza a prieskum trhu; prieskum trhu na reklamné účely; maloobchodné služby s potravinami.
38 - Prenos textových a obrazových informácií prostredníctvom počítača; prenosy správ alebo obrázkov pomocou počítačov; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; prenos informácií a obrázkov pomocou počítača; počítačový prenos informácií sprístupňovaný prostredníctvom kódu alebo terminálu; online doručovanie dokumentov prostredníctvom globálnej počítačovej siete; zasielanie správ cez počítačové siete; výmena správ cez počítačový prenos; prenos počítačových dokumentov; elektronický prenos dát a dokumentov prostredníctvom počítačových terminálov; elektronické zaslanie počítačových programov cez internet; služby prenosu dát medzi sieťovými systémami počítača; satelitný prenos údajov prostredníctvom online celosvetovej počítačovej siete; komunikačné služby, najmä elektronický prenos dát a dokumentov medzi používateľmi počítačov; vysielanie programov prostredníctvom celosvetovej počítačovej siete; poskytovanie komunikácie medzi počítačmi; počítačový prenos správ, údajov a obrázkov; počítačový prenos správ, informácií a obrázkov; prenos údajov prostredníctvom počítača; komunikácia pomocou počítačových terminálov.
39 - Rozvoz jedál reštauráciami; skladovanie mrazených potravín; balenie potravín; skladovanie tovarov; skladovacie služby; skladovanie výrobkov.
40 - Zmrazovanie potravín.
41 - Poskytovanie online počítačových hier (z počítačových sietí); poskytovanie online informácií v oblasti počítačových hier a počítačových doplnkov pre hry; poskytovanie počítačových hier, ktoré sú prístupné pre sieťových používateľov; poskytovanie počítačových hier, ktoré sú dostupné pre používateľov na globálnej sieti a/alebo internete; poskytovanie online počítačových hier; poskytovanie interaktívnych počítačových hier pre viacerých hráčov cez internet a elektronické komunikačné siete; prenájom počítačových hier; služby počítačových a videových zábavných hier; služby elektronických hier poskytované z počítačových databáz alebo internetom; elektronické herné služby poskytované prostredníctvom globálnej počítačovej siete; elektronické herné služby vrátane poskytnutia počítačových hier online globálnou počítačovou sieťou; poskytovanie zábavných služieb online prostredníctvom počítačovej databázy alebo internetu; informácie v oblasti zábavy, poskytované online z počítačovej databázy, alebo internetu; poskytovanie informácií v oblasti počítačovej hernej zábavy; poskytovanie hier prostredníctvom počítačových systémov; vzdelávanie v oblasti poskytovania reštauračných služieb; vydávanie kníh.
42 - Zhotovovanie kópií počítačových programov; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových stránok) pre zákazníkov; prenájom počítačového softvéru; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); návrh počítačových systémov; počítačové programovanie; poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom počítačového softvéru; inštalácia počítačových programov; obnovovanie počítačových databáz; prevod (konverzia) počítačových programov a údajov nie fyzický; inštalácia počítačových programov; návrh a vývoj počítačového softvéru; vývoj počítačových programov; navrhovanie počítačových programov; modernizácia počítačových programov; služby údržby počítačového softvéru; servis počítačových programov; inštalácia počítačového softvéru; konverzia dát a počítačových programov (s výnimkou fyzickej konverzie); dizajn počítačového softvéru pre iných; navrhovanie počítačového softvéru na kontrolu samoobslužných terminálov; navrhovanie počítačových programov pre elektronické pokladničné systémy; navrhovanie počítačového hardvéru; prispôsobovanie počítačového hardvéru a softvéru; tvorba, aktualizácia a adaptácia počítačových programov; programovanie videohier a počítačových hier; poskytovanie informácií, rád a poradenstva v oblasti počítačového softvéru; nainštalovanie, nastavenie a údržba počítačového softvéru; nainštalovanie, aktualizovanie a údržba počítačového softvéru; dizajn, údržba, prenájom a aktualizovanie počítačového softvéru; tvorba počítačových programov; aktualizovanie a údržba počítačového softvéru a programov; aktualizovanie a modernizácia počítačových programov; navrhovanie CD-ROM diskov pre počítačové databázy; vytváranie počítačových programov na spracovanie údajov; vytváranie počítačových programov na spracovanie dát; prenájom počítačového firmvéru; tvorba počítačových programov na regulovanie údajov medzi kupujúcimi a dodávateľmi; prevod dokumentárnych údajov z jedného počítačového formátu do druhého; vývoj počítačového hardvéru na počítačové hry; tvorba počítačových operačných programov; prenájom počítačového softvéru a programov; vývoj a tvorba počítačových programov na spracovanie dát; služby internetových kaviarní (prenájom počítačov); projektovanie reštaurácií; navrhovanie projektov reštaurácií; navrhovanie (dizajn) reštaurácií; navrhovanie barov.
43 - Kaviarne; kaviarenské služby; služby kaviarne; reštaurácie (jedálne); samoobslužné reštaurácie; reštauračné služby; poskytovanie jedla a nápojov v reštauráciách; služby samoobslužných reštaurácií; fast-food reštaurácie; reštauračné služby pre poskytovanie rýchleho občerstvenia; reštauračné služby rýchleho stravovania; služby reštaurácií, v ktorých sa jedlo odnáša mimo miesta prevádzky; reštaurácie s možnosťou odnesenia si jedla; lahôdkové reštaurácie; reštauračné služby zahŕňajúce zariadenie licencovaných barov; poskytovanie informácií týkajúcich sa reštaurácií; služby barov; bary; barové služby; ketering pre potraviny a nápoje. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.03, 27.03.15, 27.05.21, 27.05.12 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MIZZO GROUP, a.s.; Boženy Nemcovej 8, 811 04 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Flamíková Hana; Boženy Nemcovej 8, 811 04 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.11.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.03.2013 3/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.08.2013 8/2013 FG3M
 
POZ 1758-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.11.2012 302,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1758-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.11.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 21.11.2012 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 21.11.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.12.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 10.12.2012 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.12.2012 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 23.01.2013 Typ Doručené
Plná moc 23.01.2013 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 25.01.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.06.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 28.03.2022 Typ Doručené
POZ 1758-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku