Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1756-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234699 
(151)  Dátum zápisu  15.05.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1756-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.11.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.07.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  31 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  31 - Podstielka pre zvieratá, aromatický piesok pre domáce zvieratá, pieskovaný papier pre domáce zvieratá, drevo neočistené od kôry, surové drevo, jedlé predmety na žuvanie pre zvieratá, drevené hobliny, drevené piliny, seno, kmene stromov, kôra, krmivo pre domáce zvieratá, krmivo pre dobytok, krmivo pre vtáky, produkty na podstielku zvierat, posilňujúce prípravky pre zvieratá, drevené štiepky, drevené triesky, potrava pre zvieratá, arašidové výlisky pre zvieratá. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.03.02, 05.03.13, 03.06.03, 27.05.12, 29.01.03, 27.03.11, 27.05.04, 27.05.21 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  QUERCUS, s.r.o.; Ventúrska 7, 811 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.11.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2013 2/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.07.2013 7/2013 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.03.2014 3/2014 TC3M
 
POZ 1756-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.12.2012 166,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.11.2013 7,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1756-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.11.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.12.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 07.12.2012 Typ Interné listy
Žiadosť o opravu 12.12.2012 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 12.12.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.05.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.06.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 10.10.2013 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.11.2013 Typ Platba
rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 05.12.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.12.2013 Typ Doručené
Oznámenie k poplatkom 21.01.2014 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 04.02.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 28.03.2022 Typ Doručené
POZ 1756-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 29.01.2014 QUERCUS, s.r.o. QUERCUS, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku