Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1755-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1755-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.08.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  25, 32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  25 - Odevy; pokrývky hlavy.
32 - Energetické nápoje. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01, 02.09.08, 02.09.10, 24.17.11, 26.11.12, 26.01.05, 01.15.15, 21.01.02, 27.05.19, 27.01.13, 27.03.15, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.08, 29.01.06 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  Čierna, červená, žltá, biela. 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TOP paint s.r.o.; Hviezdoslavova 473, 905 01 Senica 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2019 10/2019 BA3M
 
POZ 1755-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1755-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 12.08.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 12.08.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 15.08.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.08.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 22.08.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 22.08.2019 Typ Interné listy
6 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 02.01.2020 Typ Doručené
6a Sprievodný list 02.01.2020 Typ Doručené
6b Doplnenie námietok 02.01.2020 Typ Doručené
6c Doplnenie námietok 02.01.2020 Typ Doručené
6d Plná moc 02.01.2020 Typ Doručené
6e Príloha inde neuvedená 02.01.2020 Typ Doručené
7 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 28.01.2020 Typ Doručené
7a Sprievodný list 28.01.2020 Typ Doručené
7b Sprievodný list 28.01.2020 Typ Doručené
7c Doplnenie námietok 28.01.2020 Typ Doručené
7d Doplnenie námietok 28.01.2020 Typ Doručené
7e Plná moc 28.01.2020 Typ Doručené
8 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 05.02.2020 Typ Odoslané
9 výzva na doplnenie podania námietok 05.02.2020 Typ Odoslané
10 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 20.02.2020 Typ Platba
11 Doplnenie námietok 28.02.2020 Typ Doručené
11a Sprievodný list 28.02.2020 Typ Doručené
11b Plná moc 28.02.2020 Typ Doručené
11c Príloha inde neuvedená 28.02.2020 Typ Doručené
12 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 03.03.2020 Typ Odoslané
13 Vyjadrenie k námietkam 06.05.2020 Typ Doručené
13a Sprievodný list 06.05.2020 Typ Doručené
13b Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 06.05.2020 Typ Doručené
14 Vyjadrenie k námietkam 21.05.2020 Typ Doručené
14a Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 21.05.2020 Typ Doručené
15 všeobecný referátnik 26.05.2020 Typ Odoslané
16 všeobecný referátnik 26.06.2020 Typ Odoslané
17 všeobecný referátnik 01.07.2020 Typ Odoslané
18 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 01.07.2020 Typ Doručené
18a Sprievodný list 01.07.2020 Typ Doručené
19 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 02.07.2020 Typ Doručené
20 prvé predĺženie lehoty 03.07.2020 Typ Odoslané
POZ 1755-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku