Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1753-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  235376 
(151)  Dátum zápisu  14.08.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  20.11.2022 
(210)  Číslo prihlášky  1753-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.11.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.05.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.10.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  41 - Organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Lekárnický kongres 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť; Opatovská cesta 4, Bojnice 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, Bratislava-Nové Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  20.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2013 5/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.10.2013 10/2013 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 21.12.2022 24/2022 ND3M
 
POZ 1753-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.12.2012 166,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 16.11.2022 66,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 25.11.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1753-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 20.11.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 12.12.2012 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.12.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 20.12.2012 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 21.12.2012 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 08.02.2013 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 08.02.2013 Typ Doručené
Plná moc 08.02.2013 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 11.03.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.08.2013 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 05.06.2017 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 07.06.2017 Typ Doručené
Plná moc 07.06.2017 Typ Doručené
všeobecný referátnik 03.07.2017 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 17.07.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 28.01.2019 Typ Doručené
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 25.03.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 08.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 08.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 08.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 01.12.2022 Typ Odoslané
POZ 1753-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 03.07.2017 Litváková Lenka, Ing., Litváková a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária
2 Zápis alebo zmena zástupcu 03.07.2017 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku