Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1750-2004
(111)  Číslo ochrannej známky  207696 
(151)  Dátum zápisu  09.11.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  28.05.2014 
(210)  Číslo prihlášky  1750-2004 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.05.2004 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.08.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Liečivá, farmaceutické prípravky humánne. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  RECOXA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zentiva, a. s.; Einsteinova 24, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  841396 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  09. 11. 2004; 02. 05. 2005; 20. 03. 2007 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  AM; AT; AZ; BG; BY; CY; CZ; DK; EE; ES; FI; FR; GB; GE; GR; HU; IE; IT; LT; LV; MD; NO; PL; PT; RO; RU; SE; SI; TR; UA 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.05.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.08.2004 8/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2005 2/2005 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 05.05.2005 5/2005 XA3M
4 Medzinárodne zapísané ochranné známky 03.11.2005 11/2005 XA3M
5 Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 07.06.2007 6/2007 TH3M
6 Medzinárodne zapísané ochranné známky 06.07.2007 7/2007 XA3M
7 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.08.2013 8/2013 TC3M
8 Obnovené ochranné známky 03.06.2014 6/2014 ND3M
 
POZ 1750-2004
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 09.06.2004 2 500,00 SKK
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.06.2004 3 500,00 SKK
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 24.02.2005 1 000,00 SKK
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 06.05.2005 1 000,00 SKK
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 23.03.2007 1 000,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 30.04.2013 7,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.04.2013 7,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.02.2014 133,00 EUR
33 Poplatok za obnovu medzinárodného zápisu OZ 03.07.2014 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1750-2004
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 28.05.2004 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 28.05.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 10.06.2004 Typ Platba
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.06.2004 Typ Platba
Plná moc 11.06.2004 Typ Doručené
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 11.06.2004 Typ Doručené
výsledok rešerše 17.06.2004 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 21.06.2004 Typ Interné listy
sprievodný list do OMPI 12.11.2004 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 12.11.2004 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 12.11.2004 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 12.11.2004 Typ Odoslané
Avízo o platbe CHF 13.12.2004 Typ Doručené
Žiadosť o územné rozšírenie 18.02.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 09.03.2005 Typ Platba
Notifikácia z OMPI 09.03.2005 Typ Doručené
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 10.03.2005 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 04.04.2005 Typ Odoslané
Žiadosť o územné rozšírenie 02.05.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 11.05.2005 Typ Platba
sprievodný list do OMPI 17.06.2005 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o územné rozšírenie 17.06.2005 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o územné rozšírenie 17.06.2005 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 17.06.2005 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 17.06.2005 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 16.09.2005 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 16.09.2005 Typ Doručené
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 21.09.2005 Typ Odoslané
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 21.09.2005 Typ Odoslané
Rozhodnutie k MOZ 28.09.2005 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 03.10.2005 Typ Odoslané
Rozhodnutie k MOZ 04.11.2005 Typ Doručené
Odmietnutie MOZ 21.12.2005 Typ Doručené
Odmietnutie MOZ 30.12.2005 Typ Doručené
Rozhodnutie k MOZ 30.12.2005 Typ Doručené
Odmietnutie MOZ 25.01.2006 Typ Doručené
Odmietnutie MOZ 25.01.2006 Typ Doručené
Rozhodnutie k MOZ 25.01.2006 Typ Doručené
Odmietnutie MOZ 15.02.2006 Typ Doručené
Odmietnutie MOZ 23.02.2006 Typ Doručené
Žiadosť o územné rozšírenie 20.03.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 27.03.2007 Typ Platba
sprievodný list do OMPI 05.04.2007 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o územné rozšírenie 05.04.2007 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 05.04.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 23.04.2007 Typ Doručené
oprava dodatku k osvedčeniu 11.05.2007 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 21.05.2007 Typ Doručené
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 24.05.2007 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 07.06.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.04.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 26.04.2013 Typ Doručené
Plná moc 26.04.2013 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 26.04.2013 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.05.2013 Typ Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 06.05.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 04.07.2013 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 12.07.2013 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 24.02.2014 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.02.2014 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 09.05.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky 02.07.2014 Typ Doručené
33 Poplatok za obnovu medzinárodného zápisu OZ 07.07.2014 Typ Platba
Žiadosť o opravu 18.07.2014 Typ Doručené
Žiadosť do OMPI o obnovu 02.10.2014 Typ Odoslané
Oznámenie z WIPO 03.10.2014 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku v CHF 06.10.2014 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 27.11.2014 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 15.03.2018 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 15.11.2018 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 01.10.2020 Typ Doručené
Plná moc 01.10.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 01.10.2020 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 02.10.2020 Typ Doručené
Plná moc 02.10.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 02.10.2020 Typ Doručené
Žiadosť do OMPI o ustanovenie zástupcu 16.10.2020 Typ Odoslané
Informácia z WIPO o zmena mena/adresy majiteľa MOZ 16.03.2023 Typ Doručené
POZ 1750-2004
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 25.06.2013 Zentiva, a. s. Zentiva, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 25.06.2013 Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s. Zentiva, a. s., Kertész Jozef, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku