Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 175-2022
(111)  Trademark Number  257896 
(151)  Registration Date  13.06.2022 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  13.06.2022 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  175-2022 
(220)  Application Date  31.01.2022 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  09.03.2022 
(450)  Publication of Registration Date  30.06.2022 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 16, 35, 38, 41, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Nahraté nosiče záznamov, počítačový softvér, nenahraté nosiče digitálnych alebo analógových záznamov a pamäťové médiá; počítačové operačné programy (nahraté); počítačový softvér (nahraté počítačové programy).
16 - Tlačoviny; plagáty; noviny; periodiká; brožúry; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; tlačené publikácie; časopisy (periodiká).
35 - Obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; reklama; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných materiálov; personálne poradenstvo; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; televízna reklama; reklamné agentúry; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; nábor zamestnancov; podpora predaja pre tretie osoby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom predajných stánkov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácii; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; poskytovanie obchodných informácii prostredníctvom webových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; písanie životopisov pre tretie osoby; zostavovanie zoznamov informácii na obchodné alebo reklamné účely; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); vedenie obchodných podujatí; spracovanie údajov (kancelárske práce).
38 - Telekomunikačné služby; posielanie správ; televízne vysielanie; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; poskytovanie prístupu do databáz; videokonferenčné služby; poskytovanie diskusných fór online; kontinuálny prenos dát (streaming).
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; akadémie (vzdelávanie); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaži; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vydávanie textov (okrem reklamných); školenia; vyučovanie; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie seminárov; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); online poskytovanie elektronických publikácii (bez možnosti kopírovania); poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); reportérske služby.
42 - Tvorba počítačového softvéru; požičiavanie počítačového softvéru; zhotovovanie kópii počítačových programov; poradenstvo v oblasti počítačových programov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; externe poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.05.19, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.01, 27.99.11, 27.99.05, 27.99.24, 27.05.15, 29.01.01 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  červená CMYK 5/100/75/0, RGB dfle42,enter3čierna CMYK 0/0/0/100,RGB 000000 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Zoznam, s.r.o.; Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  31.01.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.03.2022 5/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 30.06.2022 12/2022 FG3M
 
POZ 175-2022
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.02.2022 226,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 175-2022
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 31.01.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Potvrdenie o podaní 31.01.2022 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.02.2022 Type Payment
výsledok rešerše 08.02.2022 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 09.02.2022 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.06.2022 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 10.08.2022 Type Delivered
Plná moc 10.08.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 10.08.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 15.08.2022 Type Sent document
POZ 175-2022
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku