Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 175-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  231208 
(151)  Dátum zápisu  12.12.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  175-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.02.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.09.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.02.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 37, 38, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítače, počítačový softvér, periférne zariadenia počítačov.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, vedenie kartoték v počítači; pomoc pri riadení priemyselných alebo obchodných podnikov, poradenstvo v obchodnej činnosti, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, riadenie, služby outsourcingu; zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
37 - Montáž, údržba a opravy počítačov, montáž, údržba a oprava elektrických strojov a prístrojov a spotrebnej elektroniky.
38 - Počítačová komunikácia, prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača, elektronická pošta.
41 - Školiaca činnosť v oblasti elektrotechniky, výpočtovej techniky a informatiky, vydávanie kníh, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových textov.
42 - Počítačové programovanie, výroba a tvorba softvéru, inštalácia, spustenie a aktualizovanie počítačových programov, poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru, servis počítačových programov, prieskum v oblasti využitia počítačov, ochrana proti zavíreniu počítačov, prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie), výskum a vývoj prvkov riadiacej, automatizačnej, regulačnej a prístrojovej, signalizačnej, oznamovacej a zabezpečovacej techniky, výskum a vývoj priemyselných a spotrebných strojov a zariadení, výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.03, 26.04.18, 26.04.24, 26.11.01, 27.05.11, 27.05.24, 29.01.04, 25.05.01, 26.11.11 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, čierna, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  IT Association, s. r. o.; Pred poľom 368/12, 911 01 Trenčín; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  06.02.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  06.02.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.09.2011 09/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.02.2012 02/2012 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 13.10.2021 19/2021 MA3M
 
POZ 175-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 175-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.02.2011 Typ Doručené
2 všeobecný referátnik 18.02.2011 Typ Odoslané
3 Podanie individuálnej prihlášky OZ 03.03.2011 Typ Doručené
3a Vyjadrenie označenia 03.03.2011 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 16.03.2011 Typ Odoslané
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.03.2011 Typ Platba
6 výsledok rešerše 21.03.2011 Typ Interné listy
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.03.2011 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 23.05.2011 Typ Doručené
8a Doplnenie materiálov 23.05.2011 Typ Doručené
9 oznámenie o zápise zmeny 07.07.2011 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie POZ 11.07.2011 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.12.2011 Typ Odoslané
12 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 15.06.2020 Typ Doručené
POZ 175-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.07.2011 IT Association, s. r. o. IT Association, s.r.o., Straková Miroslava, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku