Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1749-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  235165 
(151)  Dátum zápisu  11.07.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1749-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.11.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.04.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.09.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 38 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; obchodný manažment v oblasti umenia.
38 - Prenos digitálnych súborov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.05, 26.04.17, 26.04.24, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.15, 27.05.12, 25.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Brezovan Marián; Scherera 20, 921 01 Piešťany; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  20.11.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.04.2013 4/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2013 9/2013 FG3M
 
POZ 1749-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.11.2012 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1749-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 20.11.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 20.11.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.12.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 29.01.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 30.01.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.07.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 25.03.2022 Typ Doručené
POZ 1749-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku