Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1746-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  204319 
(151)  Dátum zápisu  11.11.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  10.06.2012 
(210)  Číslo prihlášky  1746-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.06.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.08.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.02.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30, 32, 33, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Mäsové a udenárske výrobky z mäsa, ryby, konzervované ryby a rybie výrobky vrátane mrazených, hydina vrátane mrazenej a výrobky z hydiny, zverina, konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina, rôsoly, džemy, marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky, jedlé oleje, jedlé tuky, mlieko a mliečne výrobky, vajcia, najmä jogurty, smotana, maslo, tvaroh, syry, šľahačka, mliečne nápoje, ochutené mlieko, kondenzované mlieko v prášku, zmrzlina v prášku a ostatné práškové zmesi vyrobené najmä z mlieka, polievky, sladké nátierky, slané nátierky, šaláty, nápoje patriace do triedy 29, plnky, malé občerstvenia medzi hlavnými jedlami z produktov patriacich do triedy 29, hotové jedlá a ich zložky obsahujúce prevažne produkty patriace do triedy 29, proteínové látky, omáčky a chuťové omáčky, všetko patriace do triedy 29, zemiakové lupienky, zemiakové tyčinky, extrudované zemiakové výrobky, oriešky spracované, arašidy spracované.
30 - Sušienky, slané tyčinky, keksy, slané a korenené pečivo, krekery, extrudované granulované pečivo, cereálne výrobky, pukance, kukuričné pukance, müsli, cukor, pekárske výrobky a cukrovinky, káva, čaj, kakao, mrazené vodové, mliečne a smotanové zmrzliny, med, soľ, horčica, ocot, omáčky ako chuťové prísady, korenie a koreninové zmesi, omáčky na cestoviny a ryžu, šalátové dressingy, majonéza, ostatné omáčky patriace do triedy 30.
32 - Pivo, minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
43 - Pohostinské služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SHANGHAI FAST FOOD 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ZLATÝ BAMBUS, spol. s r. o.; Františkánske nám. 3, 811 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Holoubková Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.06.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.08.2003 08/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.02.2004 02/2004 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.09.2012 09/2012 ND3M
 
POZ 1746-2002
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1746-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 10.06.2002 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 03.07.2002 Typ Odoslané
3 Plná moc 15.07.2002 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.07.2002 Typ Platba
5 Odpoveď na správu úradu 02.05.2003 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 05.05.2003 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 12.05.2003 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.12.2003 Typ Odoslané
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 06.06.2012 Typ Doručené
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.06.2012 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2012 Typ Odoslané
12 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 14.10.2021 Typ Doručené
POZ 1746-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku