Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1742-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232529 
(151)  Dátum zápisu  12.06.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  19.10.2021 
(210)  Číslo prihlášky  1742-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.10.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.03.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.08.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 09, 25, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Čerpadlá (plávajúce, motorové, elektrické) (stroje); pumpy (stroje); ejektory, prúdové a odstredivé čerpadlá.
09 - Športový ochranný výstroj; ochranné prilby a masky; protipožiarne ochranné odevy; ochranné kombinézy pre požiarnikov; zásahové, ochranné a športové rukavice; opasky pre požiarnikov; hasiace prístroje; požiarne hadice; hubice, dýzy a rozdeľovače požiarnych hadíc, hadicové požiarne systémy s príslušenstvom; prúdnice, savice, savicové doplnky, nasávacie koše, rozdeľovače, poistky a spojky na hadice, všetko pre požiarnikov; náhradné dielce a príslušenstvo na uvedené výrobky v triede 9; azbestové odevy na ochranu proti ohňu; ochranné batérie do svietidiel; batérie do vreckových lámp; azbestové rukavice; azbestové zásteny pre požiarnikov; nástroje na určovanie azimutu; automobilové výstražné trojuholníky; bezpečnostné siete (ochranné); blikavé svetlá; majáky svetelné; bóje svetelné; clony proti oslepeniu; clony proti radiácii na priemyselné účely; prístroje na zaznamenávanie času; automatické časové spínače; čítačky čiarových kódov; čipy (mikroprocesorové doštičky); čipy DNA; číslicové súradnicové zapisovače; ďalekohľady; detektory; detektory dymu; diagnostické prístroje s výnimkou lekárskych; diaľkomery; optické disky; kompaktné disky; dopravné signalizačné semafory; svetelné alebo mechanické dopravné značky; dozimetre; dozimetrické prístroje; dýchacie masky s výnimkou masiek na umelé dýchanie; dýchacie prístroje (respirátory) s výnimkou respirátorov na umelé dýchanie; dýchacie prístroje na plávanie pod vodou; dýchacie prístroje s výnimkou prístrojov na umelé dýchanie; dynamometer; elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete); filtre na dýchacie masky; identifikačné magnetické náramky; informačné tabule elektronické; zariadenia na prenos kyslíka; potápačské masky; návestné lampáše (signálne); navigačné satelitné prístroje; obuv proti žiareniu, ohňu a iným nebezpečenstvám; plávacie a záchranné vesty; plaváky; plavebné prístroje a nástroje; prístroje na rozbor plynu; počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete); počítačový softvér; požiarne hlásiče; požiarne striekačky; azbestové zásteny pre požiarnikov; požiarnické autá; požiarnické člny a lode; požiarnické palice; počítač-zápisník (notebook); potápačské prístroje; potápačské skafandre; protivodňové vrecia; zariadenia na rozbor potravy; pozorovacie prístroje; prúdové usmerňovače; prístroje na rozbor vzduchu; rozhrania; signalizačné píšťalky a terčíky; snímače dymu (požiarne hlásiče); záchranné bóje; záchranné člny; záchranné pásy; záchranné plachty; záchranné siete; záchranné zariadenia a prístroje na záchranu; zachytávače a lapače iskier; zvukové poplašné zariadenia; zvukové signálne zariadenia; žiarovky do zábleskových prístrojov a svetiel; záchranné a požiarne rebríky; vysielače (telekomunikácie); generátory prúdu (elektrocentrály).
25 - Baretky; spodná bielizeň; termobielizeň; bundy; cyklistické oblečenie; gabardénové plášte galoše; goliere (oblečenie); chrániče uší (proti chladu ako pokrývka hlavy); kabáty; kapucne; klobúkové kostry; klobúky; obuv; kombinézy (oblečenie); obleky; košele; kovanie na obuv; kovové časti na obuv; oblečenie a obuv pre požiarnikov a motoristov; nepremokavý odev; nohavice; odevy; palčiaky; pokrývky hlavy; potné vložky; pracovné plášte; protišmykové pomôcky na obuv; rukavice; sukne; svetre; šály; šatky, športová obuv; športové tričká, dresy; tielka, tričká; vesty; topánky; topánky na šport; tričká; uniformy; vesty pre požiarnikov.
35 - Maloobchodná činnosť s hasiacimi prístrojmi, s požiarnou technikou, s hydrantovou technickou, požiarnymi vodovodmi, s hadicami, s technickými prostriedkami na hasenie požiarov, s technickými prostriedkami na ochranu zdravia pri práci, s hasiacimi látkami, s protichemickými, protiplynovými odevmi, s dýchacími prístrojmi a dýchacou technikou, s kompresormi, s čerpadlami, s tesniacimi vakmi, so zdvíhacími vakmi, s tesniacimi havarijnými tmelmi, so sypkými sorbentami, s tlakovým fľašami, so záchrannými nosidlami, s plničkami hasiacich práškov, tlakovými nádobami naplnenými CO2 a NO2, s bombičkami naplnenými s CO2 a NO2, s potápačskými prístrojmi, s nafukovacími stanmi; činnosti reklamnej agentúry, rozširovanie vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov, prenájom kancelárskych strojov a zariadení; aranžovanie výkladov, inzertné činnosti, obchodné prieskumy; poradenstvo, sprostredkovateľská činnosť a marketing v oblasti obchodu a obchodných služieb vzťahujúce sa na výrobky a služby uvedené v triedach 7, 9 a 25; zbieranie údajov do počítačových databáz; podpora predaja (pre tretie osoby); obchodné poradenské a konzultačné služby týkajúce sa elektronického obchodovania; sprostredkovanie obchodu s tovarom v počítačovej sieti; predvádzanie tovaru; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; obchodný prieskum; reklama; online reklama na počítačové komunikačnej sieti; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti internet; vyhľadávanie podnikateľských a obchodných informácií v počítačových sieťach; rozširovanie reklamných oznamov; uverejňovanie reklamných textov; organizácia a usporadúvanie reklamných a propagačných akcií, promotion akcií, reklamné prezentácie firiem, výrobkov a služieb; činnosť reklamnej a marketingovej agentúry; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie a poskytovanie obchodných a podnikateľských informácií; komerčné informačné kancelárie marketingové štúdie; personálne poradenstvo; obchodné a odborné poradenstvo; obchodný prieskum a manažment; organizovanie komerčných výstav a veľtrhov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; sprostredkovateľne práce. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.05.01, 27.05.03, 27.05.15, 26.04.05, 27.01.03, 29.01.01, 26.11.21, 26.04.09, 26.11.03, 27.03.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, červená, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Firesystem, s. r. o.; Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LABUDÍK Miroslav, Ing.; Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.03.2012 03/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.08.2012 08/2012 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.04.2017 04/2017 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 27.10.2021 20/2021 ND3M
 
POZ 1742-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1742-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 19.10.2011 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 19.10.2011 Typ Doručené
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 19.10.2011 Typ Doručené
1c Plná moc 19.10.2011 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 10.11.2011 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.11.2011 Typ Platba
4 Oznámenie k poplatkom 09.11.2011 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 16.01.2012 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 16.01.2012 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 03.07.2012 Typ Odoslané
8 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.11.2016 Typ Platba
9 Žiadosť o zápis prevodu 07.11.2016 Typ Doručené
9a Doklad o prevode 07.11.2016 Typ Doručené
9b Príloha inde neuvedená 07.11.2016 Typ Doručené
9c Plná moc 07.11.2016 Typ Doručené
10 dodatok k osvedčeniu OZ 14.03.2017 Typ Odoslané
11 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 22.02.2021 Typ Doručené
12 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 20.09.2021 Typ Doručené
12a Sprievodný list 20.09.2021 Typ Doručené
12b Plná moc 20.09.2021 Typ Doručené
13 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.09.2021 Typ Platba
14 dodatok k osvedčeniu OZ 12.10.2021 Typ Odoslané
POZ 1742-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 08.03.2017 Firesystem, s. r. o. Marcela Faturová - FIRE system
2 Zápis alebo zmena zástupcu 08.03.2017 LABUDÍK Miroslav, Ing. LABUDÍK Miroslav, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku