Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1741-93
(111)  Číslo ochrannej známky  178675 
(151)  Dátum zápisu  24.11.1997 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  30.09.2013 
(210)  Číslo prihlášky  1741-93 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.09.1993 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.08.1997 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.1998 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Inzertná a reklamná činnosť.
41 - Činnosť vyučovacia, vzdelávacia a zábavná.
42 - Usporiadanie a organizačné zabezpečenie medzinárodného veľtrhu manipulačnej a skladovacej techniky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.02.07, 26.03.24, 26.02.01, 26.07.09, 27.05.12, 24.17.25 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Veletrhy Brno, a. s.; Výstaviště 1, 647 00 Brno; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  30.09.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.1997 8/1997 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.1998 2/1998 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.08.2002 8/2002 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 11.09.2003 9/2003 ND3M
5 Obnovené ochranné známky 02.08.2013 8/2013 ND3M
 
POZ 1741-93
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 10.05.2002 600,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.12.2002 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.05.2013 133,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1741-93
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 30.09.1993 Typ Doručené
Prihláška OZ 30.09.1993 Typ Doručené
Doklad o podniku/podnikateľovi 30.09.1993 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 30.09.1993 Typ Doručené
F0011 Popl. za prihlášku 19.10.1993 Typ Platba
výsledok rešerše 03.05.1997 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 06.05.1997 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 15.12.1997 Typ Odoslané
Plná moc 15.03.2002 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 15.03.2002 Typ Doručené
Doklad o prevode/prechode 15.03.2002 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 09.05.2002 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.05.2002 Typ Platba
pokyn na zápis prevodu 28.05.2002 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 19.06.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 26.11.2002 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.01.2003 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 23.07.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 17.04.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.05.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 04.07.2013 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 11.04.2016 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 14.04.2016 Typ Doručené
Plná moc 14.04.2016 Typ Doručené
všeobecný referátnik 08.07.2016 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 08.07.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 18.07.2016 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 18.07.2016 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 25.08.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 28.01.2019 Typ Doručené
POZ 1741-93
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 04.06.2002 LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing. PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.
Veletrhy Brno, a. s. Brněnské veletrhy a výstavy, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 06.07.2016 LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku