Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1741-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1741-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  31.08.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 09, 10, 16, 20, 24, 25, 27, 28, 35, 36, 41, 42, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Masážne gély na lekárske použitie; masti na lekárske použitie; bylinkové čaje na lekárske použitie; vazelína na lekárske použitie; fytoterapeutické prípravky na lekárske použitie; kolagén na lekárske použitie; ricínový olej na lekárske použitie; výživové prípravky s liečivými účinkami na terapeutické a lekárske použitie.
09 - Metre (meracie nástroje); krajčírske metre; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); elektronické publikácie (sťahovateľné); opierky zápästia na prácu s počítačom.
10 - Brušné pásy; ortopedické pásy; ortopedické bandáže na kĺby; ortopedické vložky; telocvičné prístroje na liečebné použitie; rehabilitačné prístroje na lekárske použitie; fyzioterapeutické zariadenia; stoličky s otvorom; elastické obväzy; podušky na lekárske použitie; masážne rukavice; fyzioterapeutické zariadenia.
16 - Perá (kancelárske potreby); písacie nástroje; zošity; poznámkové zošity; kalendáre; knihy; diáre; tlačené publikácie.
20 - Stoličky; kreslá; hlavové opierky (časti nábytku); podušky; vankúše; masážne stoly.
24 - Textilné uteráky; textilné uteráky na tvár.
25 - Tričká; svetre; nohavice; legíny; župany; čiapky; šilty; pokrývky hlavy; šatky (na hlavu); ponožky; rukavice (oblečenie); spodná bielizeň; protišmykové pomôcky na obuv; pančuchy; pracovné plášte; nákrčníky; vložky do topánok; návleky; športové tielka.
27 - Gymnastické žinenky; podložky na jogu.
28 - Cvičebné náradie na posilňovanie hrudníka; posilňovacie stroje; lopty na hranie; stroje na telesné cvičenia; gymnastické zariadenia.
35 - Reklama; marketing; marketingový prieskum; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; obchodné sprostredkovateľské služby; maloobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; podpora predaja pre tretie osoby; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; personálne poradenstvo; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
36 - Organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie peňažných zbierok.
41 - Akadémie (vzdelávanie); vyučovanie; školenia; kurzy telesného cvičenia; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie konferencií; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); online vydávanie elektronických kníh a časopisov.
42 - Vedecký výskum; lekársky výskum; biologický výskum; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); uchovávanie elektronických údajov.
44 - Fyzioterapia; terapeutické služby; masáže; zdravotnícka starostlivosť; zdravotné poradenstvo; poradenstvo v oblasti stravovania a výživy; zdravotné strediská (služby); sanatóriá; prenájom zdravotníckeho vybavenia; lekárske služby; psychologické služby; starostlivosť o ženy po pôrode; zotavovne. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  06.01.04, 27.05.01, 27.99.01, 27.99.13, 25.05.99, 29.01.01, 29.01.95, 26.07.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  Sivá, červená. 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Csolti Csaba, RNDr. Mgr., MPH; Levkuška 73 
(740)  Zástupca (-ovia)  Barger Prekop s.r.o.; Mostová 2, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1741-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 16.09.2022 206,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1741-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 31.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 31.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 31.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 31.08.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 31.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 02.09.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 20.09.2022 Typ Interné listy
POZ 1741-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku