Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1741-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232757 
(151)  Dátum zápisu  12.07.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  19.10.2021 
(210)  Číslo prihlášky  1741-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.10.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.04.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.09.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  37, 41, 42, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  37 - Inštalácia, montáž, oprava, revízie a údržba požiarnej techniky, hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, technických prostriedkov na hasenie požiarov, technických prostriedkov na zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci ľudí, požiarnych hlásičov, dýchacej techniky.
41 - Organizovanie vzdelávacích kurzov, výcvikov a školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi; vydávanie periodických a neperiodických publikácií s výnimkou reklamných alebo náborových; prenájom potápačskej výstroje, dýchacej techniky, tesniacich a zdvíhacích vakov, tlakových fliaš.
42 - Štúdie technických projektov, projektovanie a technický prieskum a vývoj v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v oblasti ochrany pred požiarmi; kontrola kvality v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v oblasti ochrany pred požiarmi.
45 - Hasenie požiarov; poradenstvo v oblasti bezpečnosti, v oblasti zdravia pri práci ľudí, v oblasti ochrany pred požiarmi; služby technikov požiarnej ochrany a služby bezpečnostných technikov; prenájom a požičovne hasiacich prístrojov, hydrantovej techniky, technických prostriedkov na hasenie požiarov, technických prostriedkov na ochranu zdravia pri práci, protichemických a protiplynových odevov, záchranných nosidiel, plničiek hasiacich práškov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.05.01, 27.05.12, 27.05.10, 29.01.01, 01.15.05, 27.03.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, čierna, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Firesystem, s. r. o.; Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LABUDÍK Miroslav, Ing.; Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.04.2012 04/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2012 09/2012 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.04.2017 04/2017 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 27.10.2021 20/2021 ND3M
 
POZ 1741-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1741-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 19.10.2011 Typ Doručené
1a Plná moc 19.10.2011 Typ Doručené
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 19.10.2011 Typ Doručené
1c Vyjadrenie označenia 19.10.2011 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 10.11.2011 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.11.2011 Typ Platba
4 Oznámenie k poplatkom 09.11.2011 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 24.11.2011 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 12.12.2011 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 25.01.2012 Typ Doručené
7a Doplnenie materiálov 25.01.2012 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 27.02.2012 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.07.2012 Typ Odoslané
10 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.11.2016 Typ Platba
11 Žiadosť o zápis prevodu 07.11.2016 Typ Doručené
11a Doklad o prevode 07.11.2016 Typ Doručené
11b Príloha inde neuvedená 07.11.2016 Typ Doručené
11c Plná moc 07.11.2016 Typ Doručené
12 dodatok k osvedčeniu OZ 14.03.2017 Typ Odoslané
13 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 22.02.2021 Typ Doručené
14 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 20.09.2021 Typ Doručené
14a Generálna plná moc 20.09.2021 Typ Doručené
14b Sprievodný list 20.09.2021 Typ Doručené
15 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.09.2021 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 12.10.2021 Typ Odoslané
POZ 1741-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 08.03.2017 Firesystem, s. r. o. Marcela Faturová - FIRE system
2 Zápis alebo zmena zástupcu 08.03.2017 LABUDÍK Miroslav, Ing. LABUDÍK Miroslav, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku