Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 174-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  257895 
(151)  Dátum zápisu  13.06.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  13.06.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  174-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  31.01.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  09.03.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  30.06.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 38, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Nahraté nosiče záznamov, počítačový softvér, nenahraté nosiče digitálnych alebo analógových záznamov a pamäťové médiá; počítačové operačné programy (nahraté); počítačový softvér (nahraté počítačové programy).
16 - Tlačoviny; plagáty; noviny; periodiká; brožúry; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; tlačené publikácie; časopisy (periodiká).
35 - Obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; reklama; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných materiálov; personálne poradenstvo; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; televízna reklama; reklamné agentúry; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; nábor zamestnancov; podpora predaja pre tretie osoby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom predajných stánkov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácii; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; poskytovanie obchodných informácii prostredníctvom webových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; písanie životopisov pre tretie osoby; zostavovanie zoznamov informácii na obchodné alebo reklamné účely; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); vedenie obchodných podujatí; spracovanie údajov (kancelárske práce).
38 - Telekomunikačné služby; posielanie správ; televízne vysielanie; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; poskytovanie prístupu do databáz; videokonferenčné služby; poskytovanie diskusných fór online; kontinuálny prenos dát (streaming).
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; akadémie (vzdelávanie); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaži; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vydávanie textov (okrem reklamných); školenia; vyučovanie; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie seminárov; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); online poskytovanie elektronických publikácii (bez možnosti kopírovania); poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); reportérske služby.
42 - Tvorba počítačového softvéru; požičiavanie počítačového softvéru; zhotovovanie kópii počítačových programov; poradenstvo v oblasti počítačových programov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; externe poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.24, 26.04.22, 27.05.19, 27.05.09, 27.05.01, 27.99.05, 27.99.11, 27.99.24, 29.01.01, 27.05.15, 27.05.24 
(540) Vyjadrenie