Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1739-2017
(111)  Číslo ochrannej známky  246704 
(151)  Dátum zápisu  29.01.2018 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1739-2017 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.07.2017 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.10.2017 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.03.2018 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  33, 35, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  33 - Alkoholické nápoje (okrem piva).
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
43 - Stravovacie služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Vínimka 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PROVINO s.r.o.; Tyršovo nábrežie 12, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.07.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.10.2017 10/2017 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.03.2018 03/2018 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.04.2019 04/2019 PC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 13.10.2021 19/2021 PC3M
 
POZ 1739-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1739-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 07.07.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 07.07.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 11.07.2017 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.07.2017 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.08.2017 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 28.08.2017 Typ Doručené
5a Plná moc 28.08.2017 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 07.09.2017 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 07.09.2017 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.02.2018 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zápis prevodu 29.01.2019 Typ Doručené
9a Plná moc 29.01.2019 Typ Doručené
9b Príloha inde neuvedená 29.01.2019 Typ Doručené
9c Doklad o prevode 29.01.2019 Typ Doručené
10 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.02.2019 Typ Platba
11 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 19.02.2019 Typ Odoslané
12 Odpoveď na správu úradu 08.03.2019 Typ Doručené
12a Plná moc 08.03.2019 Typ Doručené
12b Doklad o prevode 08.03.2019 Typ Doručené
13 dodatok k osvedčeniu OZ 19.03.2019 Typ Odoslané
14 Žiadosť o zápis prevodu 12.05.2021 Typ Doručené
14a Doklad o prevode 12.05.2021 Typ Doručené
14b Plná moc 12.05.2021 Typ Doručené
15 vyžiadanie poplatku 08.06.2021 Typ Odoslané
16 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 10.06.2021 Typ Platba
17 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 22.06.2021 Typ Odoslané
18 Odpoveď na správu úradu 10.08.2021 Typ Doručené
18a Osvedčovacia doložka 10.08.2021 Typ Doručené
18b Doklad o prevode 10.08.2021 Typ Doručené
18c Plná moc 10.08.2021 Typ Doručené
18d Plná moc 10.08.2021 Typ Doručené
18e Osvedčovacia doložka 10.08.2021 Typ Doručené
18f Doklad o prevode 10.08.2021 Typ Doručené
19 dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Typ Odoslané
POZ 1739-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 13.03.2019 Meadows s.r.o. Vínimka s.r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 13.03.2019 Knošková Tatiana, Mgr.
3 Prevod majiteľa 21.09.2021 PROVINO s.r.o. Meadows s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku