Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1738-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  233082 
(151)  Dátum zápisu  21.08.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  18.10.2021 
(210)  Číslo prihlášky  1738-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.10.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.05.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.10.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Motory, súčasti motora a príslušenstvo motorov na rádiom riadené modely automobilov a lietadiel (hračky patriace do triedy 28); motory, súčasti motora a príslušenstvo motorov ako časti rádiom riadených modelov automobilov a lietadiel (hračky patriace do triedy 28). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  FX Engines 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  XRAY, s.r.o.; K výstavisku 6992, 911 01 Trenčín; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Slovakiapatent, patentová a známková kancelária, Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1124755 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  02. 04. 2012 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2012 05/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.10.2012 10/2012 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 05.11.2012 11/2012 XA3M
4 Obnovené ochranné známky 27.10.2021 20/2021 ND3M
 
POZ 1738-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1738-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 18.10.2011 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 19.10.2011 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 10.11.2011 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.11.2011 Typ Platba
5 výsledok rešerše 30.11.2011 Typ Interné listy
6 Plná moc 30.11.2011 Typ Doručené
7 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 30.11.2011 Typ Doručené
8 vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 09.12.2011 Typ Odoslané
9 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 30.12.2011 Typ Platba
10 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 26.03.2012 Typ Odoslané
11 vyžiadanie poplatku v CHF 26.03.2012 Typ Odoslané
12 sprievodný list do OMPI 26.03.2012 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie POZ 27.03.2012 Typ Interné listy
14 List z OMPI 07.05.2012 Typ Doručené
15 Odpoveď na správu úradu 28.06.2012 Typ Doručené
15a Doklad 28.06.2012 Typ Doručené
16 List z OMPI 12.07.2012 Typ Doručené
17 odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 31.07.2012 Typ Odoslané
18 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.08.2012 Typ Odoslané
19 Notifikácia z OMPI 05.09.2012 Typ Doručené
20 Oznámenie o predbežnom odmietnutí MOZ 19.09.2012 Typ Doručené
21 Oznámenie o dočasnom stave MOZ 19.09.2012 Typ Doručené
22 Oznámenie o dočasnom stave MOZ 24.09.2012 Typ Doručené
23 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 03.10.2012 Typ Doručené
24 08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 05.10.2012 Typ Platba
25 40 Doplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 08.10.2012 Typ Platba
26 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 04.10.2012 Typ Doručené
27 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 11.10.2012 Typ Odoslané
28 dodatok k osvedčeniu OZ 08.11.2012 Typ Odoslané
29 Oznámenie o dočasnom stave MOZ 27.12.2012 Typ Doručené
30 Oznámenie o predbežnom odmietnutí MOZ 18.02.2013 Typ Doručené
31 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 22.02.2021 Typ Doručené
32 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 08.09.2021 Typ Doručené
33 vyžiadanie poplatku za obnovu 20.09.2021 Typ Odoslané
34 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.09.2021 Typ Platba
35 dodatok k osvedčeniu OZ 11.10.2021 Typ Odoslané
POZ 1738-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku